โรงเรียนบ้านหนองไผ่
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต ๓


ผู้บริหาร
นายพนม จันทร์ดิษฐ
โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๔๓-๖๓๗๐
Email : p_chandit@hotmail.com

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนครู ๑๖ คน จำนวนนักเรียน ๑๙๔ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นางอำพร ทุมดี
โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๔๑-๕๔๑๘

­

“โครงการฝึกอาชีพการเกษตรในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นโครงการเด่นที่ทางโรงเรียนต้องการใช้เป็นแนวทางการฝึกอาชีพการเกษตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

­

­

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรมด้วยการฝึกปฏิบัติจริง ค้นพบองค์ความรู้ ทักษะ ด้วยตนเอง
๒.เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑.ประชุมครู กำหนดหลักสูตรสถานศึกษา
๒.ตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตร
๓.ดำเนินการจัดกิจกรรมตามปฏิทิน
๔.ประเมินผลการจัดกิจกรรมและสรุปผล
๕.ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมและเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา

­สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ สามารถจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการวิจัยในชั้นเรียน และรายงานผลการจัดการเรียนรู้ส่งเป็นผลงานทางวิชาการ

นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงตามความต้องการ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผู้ปกครองและชุมชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

­

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

๑.เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตจริงได้
๒.ครอบครัวในชุมชนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ที่อยู่: หมู่ ๑๐ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว นครสวรรค์
โทรศัพท์: ๐๕๖-๓๙๐-๑๑๗