โรงเรียนบ้านทรายขาว
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๑


ผู้บริหาร
นางสุดใจ ดำคำ
โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๗๖-๙๖๐๗

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
อนุบาลชั้นปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ จำนวนครู ๑๙ คน จำนวนนักเรียน ๓๙๙ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวรัชนี หมื่นจิตร
โทรศัพท์ ๐๘๗-๖๒๘-๒๓๑๔
Email : pangya_zaza@hotmail.com

­

เพราะ สังคมมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จนผู้คนมองข้ามซึ่งวัฒนธรรมไทยที่ดีงามไป หลายคนลุ่มหลงกับวัตถุมากกว่าคุณธรรมที่จะคอยค้ำจุนสังคมให้คงอยู่ด้วยความ สันติ ทางโรงเรียนจึงจัดทำ “โครงการจัตุรัสวัฒนธรรม” ให้เป็นโครงการเด่นของโรงเรียน


วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่ดีงามแก่นักเรียนอันเป็นกำลังสำคัญของชุมชนและสังคมต่อไป

­

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจากบุคลากรในโรงเรียน เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร กระจายสู่นักเรียน เกิดเป็นวัฒนธรรมโรงเรียน

๒. สร้างกิจกรรมถนนวัฒนธรรมอันเป็นกิจกรรมเริ่มต้นของจัตุรัสวัฒนธรรม อันประกอบด้วย ความสะอาด ความเคารพ วาจาและการแต่งกาย อีกทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมภาษาด้วยโครงการดำรงไว้ซึ่งอักษรไทย ปลูกฝังวิถีชีวิตพอเพียงด้วยกิจกรรมอักษรศิลป์หากินได้ เหล่านี้เป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนควบคู่กับการปลูกฝัง คุณธรรมบนเส้นทางของวัฒนธรรมแก่นักเรียนที่จะเป็นแบอย่างออกสู่ชุมชนและสังคม

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๕๒

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูมีแนวปฏิบัติที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันในองค์กร อันเป็นหนทางในการสร้างความเป็นหนึ่งในองค์กร อีกทั้งต้องเน้นการสร้างความรู้ที่ต้องควบคู่คุณธรรมแก่นักเรียน
นักเรียน ได้รับการสร้างวิถีชีวิตความพอเพียงที่ยั่งยืน ควบคู่กับการดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชุมชนในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนต่อไป
ผู้ปกครอง และชุมชนได้ร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามแก่ชุมชน อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีงาม จากบุตรหลานที่จบการศึกษาจากโรงเรียนออกไป

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

นักเรียน มีคุณธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต ร่วมสร้างวัฒนธรรมและสืบทอดวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านภาษา เป็นกำลังสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน

­

กิจกรรมเด่นอื่น ๆ

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

๒.โครงการกล้ากตัญญู สานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ
ครู เป็นส่วนสำคัญในการช่วยอบรมสั่งสอนเด็กให้เป็นคนดีตามที่สังคมคาดหวังได้ การสร้างภูมิคุ้มกันและวางรากฐาน คือ การสร้างแกนนำเครือข่ายเยาวชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กเข้าถึง แก่นชีวิตที่เป็นจริง คิดแก้ปัญหาเป็น กิจกรรมที่นำมาจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนจึงกำหนดคุณธรรมที่เหมาะสมกับวัย สอนคุณธรรมหลัก (Core Ethics) ที่เป็นพื้นฐานคุณธรรมอื่น เช่น ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความยุติธรรม ความกตัญญู และต้องฝึกให้เด็ก รู้จักคิด ลงมือปฏิบัติ เมื่อเด็กเกิดเจตคติที่ดี มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการทำความดี การแสดงออกของเด็กจะมีพฤติกรรมเชิงบวก

­