โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕


ผู้บริหาร
นายประถมชัย ทุมเมฆ
โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๖๕-๑๐๒๙

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวนครู ๕๕ คน จำนวนนักเรียน ๑,๕๑๙ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นายโกวิทย์ ดอกไม้ และนายสมชัย พูลเพิ่ม
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๖-๙๑๑๓, ๐๘๖-๒๕๙-๓๖๙๒
Email : kovit_dokmai@hotmail.com

­

เป็นการเพิ่มพูลมูลค่าของขยะอินทรีย์ ทางโรงเรียนจึงจัดทำ “โครงการการผลิตอาหารสัตว์อเนกประสงค์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ น้ำยืนวิทยา” ขึ้นมาให้เป็นโครงการเด่นของโรงเรียน

­

­

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อผลิตอาหารสัตว์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากขยะอินทรีย์
๒. เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑. กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียน
๒.โครงการสอดคล้องกับเนื้อหาการเรียน
๓. นำสู่การปฏิบัติ
๔.เผยแพร่สู่ชุมชน


ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูได้รับการอบรมจากโครงการพระราชดำริ (กอ.ป่าดงนาทามฯ) การไฟฟ้า (โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน), การเคหะแห่งชาติ (บำบัดน้ำเสีย) เป็นนวัตกรรมระดับดีเยี่ยม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นักเรียนได้ร่วมทำโครงงานและประกวดแข่งขันได้รางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รางวัลดีเยี่ยม) นักเรียนทุกคนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในครอบครัว

นอกจาก นี้ ทางโรงเรียนยังได้เผยแพร่ความรู้ผ่านนักเรียนสู่ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อให้เกิดการยอมรับและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับครอบครัว ชุมชน และโดยทั่วไป

­

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

๑. ต้องการศึกษาและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
๒. ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
๓. ชุมชนได้นำไปใช้จนเกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

­

กิจกรรมเด่นอื่น ๆ

๑. กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กิจกรรม ๕ ส.)
นักเรียน และทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ เป็นประจำทุกวัน แยกขยะอินทรีย์เพื่อนำไปใช้ในโครงการผลิตอาหารสัตว์อเนกประสงค์ และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

๒. กิจกรรมชมรมเกษตรธรรมชาติพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมในชมรมประกอบด้วย
- ให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศ
- การเลี้ยงสัตว์
- การปลูกพืช
ทุกกิจกรรมปลอดสารเคมี

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
ที่อยู่: ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐
โทรศัพท์: ๐๔๕-๓๗๑-๑๐๕
โทรสาร: ๐๔๕-๓๗๑-๑๗๗