โรงเรียนขุนยวมวิทยา
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑


ผู้บริหาร
นายอรรถเสฏฐ์ สุสุข
โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๓๑-๘๑๑๔

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวนครู ๓๒ คน จำนวนนักเรียน ๑,๐๕๐ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นายทนงศักดิ์ ปัญญา
โทรศัพท์ ๐๘๔-๓๖๖-๗๓๗๖

­

­

โรงเรียน ขุนยวมวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการทั้งในและนอกหลักสูตร ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ กิจกรรมการออมทรัพย์ ธนาคารความดี กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โครงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑.จัด ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการโรงเรียน คณะครู ตัวแทนนักเรียน ร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆในรอบปีการศึกษา จัดทำเอกสารโครงการต่าง ๆ

๒. ประชุม กำกับ นิเทศการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประสานงานหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านต่าง ๆ

๓. จัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ มีความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ช่วยเหลือกันในทุกด้าน

๔. จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานในกิจกรรมเปิดสถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

สถาน ศึกษามีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร

คณะ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เป็นคนที่มีความสุข เป็นคนดีในสังคม

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

๑. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตระหนักและเห็นความสำคัญในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. หน่วยงาน องค์กร ชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมและเป็นกำลังที่สำคัญในการผลักดันกิจกรรมของสถานศึกษาให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
ที่อยู่: หมู่ที่ ๑ ถนนกริชสุวรรณ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๔๐
โทรศัพท์: ๐๕๓-๖๙๑-๑๐๗