โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓


ผู้บริหาร
นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ
โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๗๐-๖๐๙๐

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวนครู ๓๐ คน จำนวนนักเรียน ๗๘๘ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวมัลลิกา นาศพัฒน์
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๖๗-๕๒๘๓
Email : manlika.nass@hotmail.com

­

ทางโรงเรียนได้จัดทำ “โครงการอุทยานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน” ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านศูนย์การเรียนรู้ ๙ แห่ง ในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๘ สาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆ และสอนให้นักเรียนได้รู้จักการออมเงินผ่านธนาคารโรงเรียน ซึ่งให้นักเรียนเป็นผู้บริหารงานเอง โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารสหกรณ์เพื่อการเกษตร นอกจากนี้ในแต่ละกิจกรรมโรงเรียนจะเน้นสอนให้นักเรียนได้ลงมือทำ คิด และแก้ปัญหาเอง หากนักเรียนประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรมใดก็สามารถนำความรู้และผลผลิตที่ได้ไปขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนของตนอีกทางหนึ่งด้วย

­

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง
๒.เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ทั้ง ๙ แห่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
๓.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกและมีคุณธรรมทั้ง ๘ ประการ
๔.เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
๕.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
๖.เพื่อให้โรงเรียนได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑.ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาของโรงเรียนเพื่อดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.ประชุมวางแผนการจัดทำโครงการอุทยานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาโรงเรียนอย่าง ยั่งยืน ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
๓.สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงจำนวน ๙ ศูนย์ โดยสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมการเรียน การสอน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฎิบัติตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.นิเทศ กำกับ ติดตาม
๕.ประเมินผล เพื่อพัฒนาปรับปรุง
๖.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
๗.เผยแพร่ผลงานแก่เครือข่ายและชุมชน

­

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

พฤษภาคม ๒๕๕๐- มีนาคม ๒๕๕๒

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครู ผู้บริหาร นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในกิจกรรม การเรียนการสอน และได้สร้างนวัตกรรมการสอนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหม่ขึ้น

นักเรียนได้เรียนรู้และปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ศูนย์การเรียนรู้ทั้ง ๙ แห่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ นักเรียนได้ฝึกฝนและมีคุณธรรมทั้ง ๘ ประการประจำใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ในอนาคตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่าโรงเรียนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ ชุมชน โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนและชุมชน โรงเรียนสามารถผลิตผลผลิตการเกษตรออกจำหน่ายหมุนเวียนทุกวัน อุทยานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคือแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนการ สอนแบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน ชุมชนและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

๑. การบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการให้นโยบาย ส่งเสริม และสนับสนุนในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ซึ่งในการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนพอก พิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นั้น ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร สร้างวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เน้นการมีส่วนร่วม การช่วยเหลือเกื้อกูล เน้นการสามัคคี สร้งความเข้มแข็ง มีเหตุมีผล รู้จักพอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพและความไม่ประมาทในการบริหารงานโรงเรียน โดยผู้บริหารมีการวางแผนขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน การจัดการอาคารสถานที่ งบประมาณและความสัมพันธ์กับชุมชน นอกจากนี้ยังส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ เรียนการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ในท้องถิ่น และประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการค้นหา พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน และมีการวัดผลประเมินผล พัฒนาการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาจนประสบผล สำเร็จ

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ซึ่งครูและบุคลากรของโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสามารถถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังหลักคิดต่างๆให้แก่เด็ก สามารถวิเคราะห์ความพอเพียง ความไม่พอเพียงของตนเองได้ เและทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเป็นไปได้อย่าง สมบูรณ์และประสบผลสำเร็จ

๔. ผู้เรียน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำ วันต่อไป และเผยแพร่แก่ชุมชน ซึ่งผู้เรียนโรงเรียนพอกพทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีความรู้ มีส่วนร่วม มีผลงาน และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้การขับเคลื่อนปรัชญาดังกล่าวสู่สถานศึกษาประสบผลสำเร็จ

๕. ผู้ปกครองและชุมชน ได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็น ความสำคัญของกิจกรรมและให้การสนับสนุนปัจจัยในการดำเนินงานต่างๆ

­

กิจกรรมเด่นอื่น ๆ

๑.กิจกรรมหน้าบ้านสวยรวยพืชผัก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม รณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้ปลูกผักไว้รับประทานบริเวณหน้าบ้านของตนเอง

๒.กิจกรรมสุขภาพดีถ้วนหน้าด้วยกีฬา ดนตรี และศิลปะ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตามความถนัดเพื่อส่ง เสริมสุขภาพกาย และสุขภาพใจให้สมบูรณ์และแข็งแรง โดยการจัดกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลในการทำกิจกรรมนี้หลายรางวัล

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ที่อยู่: ๑๖๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐
โทรศัพท์: ๐๔๕-๙๑๐-๘๑๗
โทรสาร: ๐๔๕-๙๑๐-๘๑๗