โรงเรียนโยธินบูรณะ
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
ระดับมัธยมศึกษา


ผู้บริหาร
นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑-๒๘๐๗
Email : Yothinburuna.ac.th

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-ปีที่ ๖
จำนวนครู ๑๕๐ คน จำนวนนักเรียน ๓,๕๐๐ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๑. นายมาโนช หวังตระกูล
๒. นางสาวปริศนา ตันติเจริญ
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑-๒๓๒๐, ๐๒-๒๔๑-๒๖๓๐,๐๒-๒๔๑-๒๖๓๐

­

“กิจกรรมการเรียนรู้โครงงานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “กิจกรรมนักเรียนแกนนำพอเพียง (MoYo)” ถือเป็นสองกิจกรรมเด่นที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้นมา เหตุผลคือ เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา ประยุกต์ใช้เป็นได้ทั้งหลักคิด หลักการและหลักปฏิบัติ และเป็นกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงและสามารถเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความรู้ได้

­

­

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการเรียนรู้ และ เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียน และเพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำช่วยขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑.ขั้นเตรียม ศึกษาวิสัยทัศน์ เป้าหมาย บริบทของโรงเรียนและผู้ปกครอง เขียนโครงการ/กิจกรรม เพื่อของบประมาณ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และมอบหมายงาน

๒.ขั้นดำเนินการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน-ครูด้วยการประชุม /อบรม /จัดทำเอกสารความรู้ ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการในโครงการ/กิจกรรม นิเทศกำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ สนับสนุนทรัพยากร และบริหารรวมทั้งช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
๓.ขั้นสรุป เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน ประเมินผลงาน โครงการ/กิจกรรม และสรุปและรายงานผลต่อฝ่ายบริหารโรงเรียนและนำผลที่ได้รับมาพัฒนาการดำเนิน งานในปีต่อไป


ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ตุลาคม–กันยายน (ดำเนินโครงการตามปีงบประมาณ)

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ในส่วนของครู ได้ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการเรียนการสอนได้ และสร้างสื่อการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ส่วนนักเรียน ได้ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการเรียนรู้ และวิถีชีวิตได้ และมีความรู้ความสามารถเป็นนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ สำหรับผู้ปกครองและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ ที่โรงเรียนดำเนินการ


เงื่อนไขความสำเร็จ

ฝ่ายบริหารโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญ/จำเป็น และให้การสนับสนุน มีกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม มีการวางแผนงาน / โครงการ ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมดำเนินการได้จริง และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในโรงเรียน/ภายนอกโรงเรียน

­

กิจกรรมเด่นอื่นๆ

๑. การเรียนรู้ด้วย กิจกรรมโครงงานบูรณาการ
ลักษณะ เป็นโครงการต่อเนื่องที่โรงเรียนกำหนดในแผนปฏิบัติการทุกปีงบประมาณ และเป็นโครงการที่กำหนดให้ผู้สอนและผู้เรียน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน จากหลักการ/ทฤษฎี สู่การปฏิบัติจริง
วิธีการ กำหนดหัวเรื่องโครงงาน เป็นระดับชั้น จัดทำหน่วยการเรียนรู้ / แผนการจัดการเรียนรู้ ครูประจำวิชาสอนในคาบเรียนของตนเอง และกำหนดเนื้อหาที่นักเรียนต้องนำมาบูรณาการในการทำโครงงาน นักเรียนจัดทำโครงงานแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดแสดงโครงงาน

๒. กิจกรรมนักเรียนแกนำขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (MoYo: Moderate Youth)
ลักษณะ เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ นักเรียนชุมนุม MoYo นักเรียนจะเรียนชุมนุมร่วมกัน สัปดาห์ละ ๑ คาบ มีการกำหนดโครงสร้างชุมนุม และแผนกิจกรรม
วิธีการ รับสมัครนักเรียนตามความสมัครใจ ทุกระดับชั้น จัดค่ายศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนชุมนุมให้เป็นนักเรียนแกนนำฯ นักเรียนร่วมกันกำหนดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนโยธินบูรณะ
ที่อยู่: ๑๑๖๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โทรสาร: ๐๒-๒๔๑-๒๗๕๐