โรงเรียนราชวินิต มัธยม
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ผู้บริหาร
นายไพรัช กรบงกชมาศ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๗๘๙๗, ๐๘๙-๑๑๒-๔๖๓๘
Email : oic_4308@hotmail.com

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ –๖
จำนวนครู ๑๒๐ คน จำนวนนักเรียน ๒,๔๕๗ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นายธรรมิก ธรรมสโรช
นางกุณฑีรา บุญเลี้ยง
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๐๔-๐๖๗๘

­

เพื่อส่งเสริมการมีวินัยในการใช้จ่ายและการออมของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ “โรงเรียนธนาคารและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นโครงการเด่น

­

­

วัตถุประสงค์

๑. ส่งเสริมการวางแผนการใช้จ่ายและการออม
๒. ส่งเสริมการมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ
๓. ส่งเสริมการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๔. ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ศึกษาสภาพปัญหาและจุดพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับวิถีดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ประชุมครู นักเรียน กำหนดโครงการเพื่อการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๔. ปรับกระบวนการและวิธีการสอนของครูโดยเฉพาะรายวิชาภาษาไทย เรื่องการจดบันทึกโดยกำหนดให้บันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย บันทึกสมุดรายวันทั่วไป และอธิบายรายวิชา ชี้แจง โน้มน้าว เชิญชวน การประหยัดและออม การจัดสำนักงาน การทำบัญชี และการลงมือปฏิบัติจริง
๕. ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนที่สนใจมีจิตอาสา ทำงานโรงเรียนธนาคาร
๖. ประสานงานกับธนาคารรับฝากเงินที่มีผลจากการบันทึกรายรับ - รายจ่ายและจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ เรื่องการเงิน การธนาคารแก่นักเรียน
๗. แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม “โรงเรียนธนาคาร”
๘. ประชาสัมพันธ์การออมนำเงินฝากโรงเรียนธนาคารแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ บุคลากรทั่วไป
๙. ติดตามรายงานการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ตลอดปี โรงเรียนธนาคารเปิดบริการทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เวลา 06.00 - 07.00 น.

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม การทำงานเป็นกลุ่ม การมีคุณภาพความรับผิดชอบในการทำงาน การบูรณาการ การเรียนการสอน
นักเรียนมีนิสัยรักการออม มีวินัยในการใช้จ่าย ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รู้จักใช้ความรู้มาปฏิบัติจริง
ผู้ปกครองมีความชื่นชมและพอใจที่นักเรียนมีนิสัยรักการออม รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ตัวอย่างที่ดีของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ ภาพความสำเร็จ

­

กิจกรรมเด่นอื่นๆ

๑. การพัฒนาหลักสูตร จัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม จัดสวนและบริเวณ “น่าบ้าน น่ามอง”

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
ที่อยู่: ๑๘๑ ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์: ๐๒-๒๘๒-๗๘๙๗
โทรสาร: ๐๒-๖๒๘-๒๕๙๗