มูลนิธิกองทุนไทย
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร


ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิกองทุนไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาในช่วงที่องค์กรทุนเพื่อสนับสนุน การพัฒนาต่างประเทศได้ย้ายไปสู่ภูมิภาคอื่น ทำให้องค์กรพัฒนาเอกชน/องค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็กระดับรากหญ้า ที่ทำงานเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญของ สังคมไทย ต้องปิดตัวลงไปเป็นจำนวนมากเพราะขาดแหล่งทุนสนับสนุน
เครือ ข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน 7 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชน มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา มูลนิธิวิเทศพัฒนาและมูลนิธิอาเซีย จึงร่วมกันก่อตั้ง “ภาคีความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนา” (Development Support Consortium) ขึ้นในปี 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการทำงานขององค์ภาคประชาสังคมโดย เฉพาะองค์กรระดับรากหญ้าให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ในปี 2543 ภาคีฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในชื่อ “มูลนิธิกองทุนไทย” (Thai Fund Foundation)

­

วิสัยทัศน์

มูลนิธิกองทุนไทยทำหน้าที่ เป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือที่มีการรวมพลังที่เข้มแข็ง และมีการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุลและ ยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มฐานรากของสังคม

­

พันธกิจ

มูลนิธิกองทุนไทยทำหน้าที่ เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาโดยการ เชื่อมประสานกับบุคคล องค์กร ในทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อนำทรัพยากรที่ได้ ไปกระจายการสนับสนุนกับองค์กรพัฒนาระดับรากหญ้า

­

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

 • ระดมทรัพยากร
 • สนับสนุนองค์กรระดับรากหญ้า
 • สร้างเสริมศักยภาพให้กับองค์กรเครือข่าย
 • สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 • รณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมการให้เพื่อสังคม

­

รูปแบบการบริหารจัดการ
มูลนิธิ กองทุนไทยทำงานสนับสนุนองค์กรพัฒนาระดับรากหญ้าในแบบหุ้นส่วน(Partnership) เมื่อโครงการที่องค์กร/กลุ่มได้รับการพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนทุนขนาดเล็ก เพื่อดำเนินงานจากคณะกรรมการแล้ว มูลนิธิฯ ได้เริ่มกระบวนการทำงานร่วมกันแบบหุ้นส่วนPartnership ที่แบ่งงานกันอย่างชัดเจนโดยมูลนิธิฯ ทำหน้าที่สนับสนุนและ ไม่แทรกแซงการทำงานของ Partner มีการติดตาม และประเมินผลการทำงานเป็นระยะๆ และการพัฒนาPartner มีศักยภาพและสามารถทำงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดฝึกอบรมในด้าน ต่างๆ อาทิ การเขียนโครงการ การวางแผนการทำงานฯลฯ และการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และการเผยแพร่ข่าวสารการทำงานของPartner ในwww.thaingo.org ซึ่งมูลนิธิกองทุนไทยก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการทำงานของ องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ

Partner ของมูลนิธิกองทุนไทย ได้แก่

 • กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าภูถ้ำภูกระแต อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
 • ประชาคมตำบลเกาะพระทอง
 • ชมรมชาวบ้านฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
 • เครือข่ายป่าชุมชนอำเภอน้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
 • กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าภูถ้ำ ภูกระแต อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
 • กลุ่มป่าชุมชนร่องท่อน เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
 • ชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำสงคราม อ. กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
 • องค์กรเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ ละอุป อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 • กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าชุมชนต้นน้ำพอง จ.เพชรบูรณ์
 • เครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำแม่แมะ-แม่นะ จ.เชียงใหม่
 • กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าชุมชนต้นน้ำพอง จ.เพชรบูรณ์
 • กลุ่มเด็กต้นน้ำ พิทักษ์ อนุรักษ์ป่า จ.เพชรบูรณ์
 • คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยหินดำ จ.สุพรรณบุรี
 • โครงการหมอน้อยรักษาไพร กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าภูถ้ำภูกระแต จ.ขอนแก่น
 • โครงการรักษ์นกเพื่อปกป้องป่าสอยดาว สมาคมหยาดฝน (ภาคตะวันออก) จ.จันทบุรี
 • โครงการขนมบ้านนาพิซซ่าบ้านนอก กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ จ.เชียงราย
 • โครงการวิจัยวิถีชีวิตและสถานภาพของชาวประมงกว๊านพะเยา ชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำกว๊านพะเยา จ.พะเยา
 • โครงการศูนย์สุขภาพพื้นบ้าน ชมรมชาวบ้านฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน จ.ขอนแก่น
 • โครงการเสริมการเรียนรู้สิทธิชุมชนเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อ.จะนะ โครงการพัฒนาชุมชนประมงขนาดเล็ก จ.สงขลา
 • โครงการบ้าน วัด โรงเรียน ร่วมใจอนุรักษ์และดูแลลำน้ำ สา กลุ่มคนหลังเขา จ.น่าน
 • โครงการพัฒนาความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืน โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่สอย จ.ลำปาง
 • โครงการส่งเสริมการดื่มนมถั่วเหลืองอินทรีย์ผสมข้าวกล้องเพื่อสุขภาพชุมชนนาโส่ กลุ่มพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง จ.ยโสธร
 • โครงการนำร่องเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืนและการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแพะใต้ / สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ จ.ลำพูน
 • โครงการเสริมศักยภาพการทำงานสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย กรุงเทพฯ
 • โครงการศึกษาการละเมิดสิทธิชุมชน กรณีเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี กลุ่มศึกษาปัญหาดินเค็มและการจัดการทรัพยากรแร่ จ.ขอนแก่น
 • โครงการส่งเสริมเรื่องสิทธิในกลุ่มผู้ติดเชื้อและครอบครัวเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่
 • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สิทธิชุมชน
 • โครงการพัฒนาชุมชนประมงขนาดเล็ก จ.สงขลา
 • โครงการสิทธิชุมชนคนไร้สัญชาติ องค์กรเครือข่ายเยาวชนชาวเขาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่
 • โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเกษตรกรภาคเหนือด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย กลุ่มแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชาวบ้านลุ่มน้ำห้วยทับทัน โครงการป่าชุมชน จ.สุรินทร์
 • โครงการเสริมสิทธิชุมชนฟื้นฟูระบบนิเวศน์ต้นน้ำห้วยตาดฟ้า โครงการจัดการทรัพยากรต้นน้ำเซิน จ.มหาสารคาม
 • โครงการเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคใต้ คณะทำงานแผนพัฒนาภาคใต้ ภายใต้คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ จ.สงขลา
 • โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างสำนึกสาธารณะเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติธรรม กรุงเทพฯ
 • โครงการสรุปบทเรียนงานเยาวชนด้านสิทธิในการพัฒนาและการพัฒนาทางเลือก โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนา กรุงเทพฯ

­

ผู้บริหารองค์กร

นางสาว พิสมัย ขนบดี

ประธานกรรมการ

นายเดช พุ่มคชา

กรรมการ

นางสาวสมหญิง สุนทรวงษ์

กรรมการ

นายกรรชิต สุขใจมิตร

ผู้อำนวยการ

­

เงื่อนไขความสำเร็จของมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์

 • มูลนิธิ กองทุนไทยทำงานร่วมกับองค์กรที่มูลนิธิฯให้การสนับสนุนในแบบหุ้นส่วน หรือPartnership สนับสนุนการทำงานและพัฒนาศักยภาพ Partner ในด้านต่างๆ เช่น การเขียนโครงการ การระดมทุน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ Partner มีความเข้มแข็งและสามารถทำงานของตนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • มูลนิธิกองทุนไทย ทำงานสนับสนุนองค์กร Partner อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการติดตาม ประเมินโครงการที่สนับสนุนเป็นระยะๆ
 • มูลนิธิ กองทุนไทยมีจุดแข็งในด้านการเป็นองค์กรในประเทศที่ทำงานสนับสนุน องค์กร/กลุ่ม ขนาดเล็กระดับรากหญ้าโดยมี “เครือข่าย” การทำงานร่วมกันในทั่วประเทศอย่างเข้มแข็ง

­

ความรู้จากการดำเนินงานขององค์กร
ด้วยผลงานที่ผ่านมาของมูลนิธิกองทุนไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดองค์ความรู้มากมายหลายด้านอาทิ

 • องค์ความรู้ด้านการกระจายทุนแก่องค์กรขนาดเล็ก
 • องค์ความรู้ด้านการทำงานร่วมกันแบบ Partnership
 • องค์ความรู้เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
 • องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
โครงการขององค์กร

โครงการวันเด็กไร้สัญชาติ

 • เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อใช้โอกาสวันเด็กแห่งชาตินำเสนอสถานการณ์ปัญหาความทุกข์ยากของคนไร้สัญชาติโดยเฉพาะเด็กไร้สัญชาติผ่านสื่อ สู่สาธารณะ ให้ได้รับทราบเกิดความเข้าใจ ช่วยเหลือและนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
 • ผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของคนไร้สัญชาติ เช่นการมีสถานะบุคคลเพื่อเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การรักษาพยาบาล ฯลฯ
 • ดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กไร้สัญชาติให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น (ถึงแม้ว่าจะยังคงอยู่ในสถานะไร้สัญชาติก็ตาม)
 • ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างๆ รวมทั้งส่วนราชการที่ในพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล พิสูจน์สถานะ และดำเนินการเพื่อให้ได้สถานะบุคลและผลักดันให้คนไร้สัญชาติได้รับการแจ้งเกิด
 • คนไร้สัญชาติได้เรียนเรื่องรู้สิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์
รวมมือร่วมใจ/ขยายผล

ต้องการสนับสนุนทุนเพื่อกระจายสู่องค์กรขนาดเล็กที่ทำงานในระดับรากหญ้าอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อองค์กร
มูลนิธิกองทุนไทย
ที่อยู่: 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 0-23144112-3
โทรสาร: 0-27181850
Email: dsc@tff.or.th