โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๒


บริหาร
นางกัญพิมา เชื่อมชิต
โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๔๔-๑๙๗๗
Email : kun2475@yahoo.com

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวนครู ๔๒ คน จำนวนนักเรียน ๕๐๘ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นายประทีป เมืองงาม
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๔๓-๒๕๔๐
Email : muang03@hotmail.com

­

โครงการค่ายความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” ถือเป็นโครงการเด่นที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

­

­

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคคลทั่วไปได้น้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๒. เพื่อส่งเสริมแนวการคิด การวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคต บนพื้นฐานแห่งความพอเพียงแก่นักเรียน
๓. เพื่อให้ผู้มาเข้าค่าย อบรมได้เห็นแนวทางการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เพื่อสร้างวิทยากรแกนนำในโรงเรียนให้มีความรู้และประสบการณ์ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

­

­

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ

๑.เสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
๒.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
๓.นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเขียนโครงการการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตน
๔.ติดตาม ขยายผล
๕.รายงานผลให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)และต้นสังกัดทราบ

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

๑ มีนาคม- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

­สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ทั้งครูและนักเรียนล้วนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูสามารถนำความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับการดำเนินชีวิต ของตนเองและสอนนักเรียน ในขณะที่นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับการ ดำเนินชีวิตของตนเองและถ่ายทอดสู่ผู้ปกครอง ผลที่ได้รับต่อมาคือ เกิดครูและนักเรียนแกนนำด้านประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ใน ส่วนของผู้ปกครองและชุมชน ก่อให้เกิดกระแสในการเห็นคุณค่าการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงอย่างกว้างขวาง เกิดเครือข่ายโรงเรียนแกนนำขึ้น ๑๘ โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสามารถสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เกิดการพัฒนาอย่างแน่นแฟ้นในภายหลัง

­

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

๑..มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
๒.ปฏิบัติงานทุกอย่างได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้
๓.มีการประเมินก่อนทำ ระหว่างทำ และหลังทำโครงการ
๔.มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน
๕.ครูและผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมืออย่างดี
๖.มีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ให้การสนับสนุน


กิจกรรมเด่นอื่นๆ

๑.โครงการสร้างหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
๑.๑ จัดอบรม พัฒนาทักษะการวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนและครู
๑.๒ อบรมเรื่องการเขียนแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู
๑.๓ การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมของนักเรียนและครูต้องบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ที่อยู่: ๔๒๗ หมู่ ๘ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ เพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์: ๐๓๒-๔๗๐-๒๙๕
โทรสาร: ๐๓๒- ๔๗๐-๒๙๓