โรงเรียนห้วยยอด
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒


ผู้บริหาร
นายสมจริง อินทรักเดช
โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๘๑-๑๘๙๕

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖ จำนวนครู ๑๑๓ คน จำนวนนักเรียน ๒,๕๗๙ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นายวิสุทธิ์ สุวรรณโน

­

โรงเรียนห้วยยอดคัดเลือก “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เดินตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง” ขึ้นมาเป็นโครงการเด่น เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางแก่นักเรียนและผู้สนใจโดยทั่วไป

­

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
๒. เพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มีทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการทำงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกระบวนการจัดการกับผลผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่สู่ครอบครัวและชุมชน

­

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
๑. ขั้นวางแผน
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการดำเนินงาน และประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์นโยบายของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ เตรียมการด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ พร้อมกับประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุน
๑.๓ สำรวจแหล่งเอกสาร สื่อ นวัตกรรม ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตไว้ให้เพียงพอกับ ครู นักเรียน บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง

­

๒. ขั้นดำเนินการ
๒.๑ อบรม สัมมนาครูและบุคลากรให้มีความรู้-เข้าใจหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่
๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ประกอบด้วยฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายบริหารทั่วไป
๒.๓ ขับเคลื่อนกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
(๑) การเตรียมสถานที่ และจัดซื้อครุภัณฑ์จัดทำสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อจัดหาพันธุ์พืชและพันธุ์ปลามาเลี้ยง
(๒) ทำตารางการดูแลบำรุงรักษา โดยมอบหมายครู บุคลากร นักเรียนรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา โดยมีกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นหลักในการทำงาน
(๓) ดำเนินการผลิตปุ๋ยใช้เอง โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและเศษวัสดุในโรงเรียน
(๔) ทำนาข้าวสาธิตได้แบ่งที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ไว้เพื่อทำนาปลูกข้าวเจ้าปีละ ๒ ครั้ง เพื่อให้นักเรียนเห็นกระบวนการทำนาข้าว การบำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยวตลอดถึงแปรรูปเป็นข้าวสาร
(๕) นักเรียน ครู บุคลากร นำผลผลิตไปดำเนินการ โดยการส่งป้อนโรงครัวอาหารกลางวัน จำหน่ายแก่ครู บุคลากร จำหน่ายบุคคลทั่วไปและจัดตลาดนัดนักเรียน เพื่อจำหน่ายผลผลิตเดือนละ ๒ ครั้ง


๓. ขั้นตรวจสอบ
๓.๑ ติดตามการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ โดยฝ่ายบริหาร
๓.๒ สำรวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

๔. ขั้นปรับปรุง
สรุปผลงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงใช้ในปีต่อไป ปรับปรุงข้อผิดพลาด เพื่อพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นโครงการ
ที่มั่นคงและยั่งยืน สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
นักเรียน ครู บุคลากร ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่และจัดสรรแบ่งพื้นที่ในโรงเรียนให้สอดคล้องกับหลักทฤษฎีใหม่ โดยยืดหยุ่นไปตามสภาพจริง
โรงเรียนได้กรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาบริการ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ดี และมีความสุข รวมทั้งมีร้านจำหน่าย
ผลผลิตนักเรียน ตลาดนัดนักเรียน เป็นศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนต่างๆ
ทั้งในและนอกเขตพื้นที่การศึกษา บริการชุมชนได้มาฝึกปฏิบัติจริง
เป็นโรงเรียนต้นแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณ์

­

เงื่อนไขความสำเร็จ
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากรเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่
๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้กระบวนการคิดวางแผนกระบวนการทำงาน การสรุปประเมินผลงานอยู่ในขั้นดี
๓. นักเรียนสามารถใช้ผลผลิตได้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
๔. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

­