กลุ่มตะขบป่า
จัดตั้ง: 8 ก.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร


ประวัติความเป็นมา

อาจกล่าวได้ว่า “ กลุ่มตะขบป่า” คือกลุ่มที่แตกหน่อต่อยอดมาจาก “กลุ่มมะขามป้อม” ซึ่งเริ่มต้นขึ้นจากการที่อาจารย์ไชยวัฒน์ งามจิตร ที่มีประสบการณ์ในการทำค่ายเยาวชนจัดอบรม ค่ายลูกเสือ ค่ายเยาวชน ค่ายกีฬา รวมทั้งค่ายวิชาการ เช่น ค่ายคณิตศาสตร์ มายาวนาน กระทั่งปี พ.ศ.2538 อาจารย์ไชยวัฒน์ มีโอกาสย้ายมาเป็นอาจารย์สอนในจังหวัดนครราชสีมา จึงร่วมกับอาจารย์วิชมัด งามจิตร ซึ่งเริ่มสนใจกิจกรรมด้านการสื่อสารให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา
ต่อ มาเมื่อปี 2541 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้มอบทุนสนับสนุนให้ดำเนินโครงการความรู้เพื่อชีวิต เพื่อป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติด กับกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา กิจกรรมของโครงการเป็นการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง คืออบรมให้ความรู้กับเยาวชนแกนนำ หลังจากนั้น เยาวชนแกนนำร่วมเป็นแกนนำในการอบรมความรู้ให้กับเยาวชนในชุมชน ซึ่งต่อมาเยาวชนกลุ่มดังกล่าวได้รับการอบรมทักษะการแสดงละคร จากกลุ่มมะขามป้อม ใช้เป็นสื่อหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้กับเพื่อนเยาวชนด้วยกัน และหลังจากการอบรมกับกลุ่มมะขามป้อมนี้เอง แกนนำเยาวชนจึงคิดที่จะตั้งชื่อกลุ่มของตนเองขึ้นมาบ้างว่า “กลุ่มตะขบป่า” ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบทั่วไป ลำต้นมีหนามแหลมคม ผลสุกเป็นสีแดงและม่วง รับประทานได้ รสขาติหวานอร่อย และมีสรรพคุณทางยาแก้ท้องร่วง บิดน้ำมูลเลือด ขับเหงื่อ ผลสุกเป็นอาหารของสัตว์ป่านานาชนิด แม้จะเป็นเพียงไม้ป่าที่ดูเหมือนจะไร้ค่า แต่ยังประโยชน์แก่ผู้คนที่มองเห็นคุณค่าและความสำคัญนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์


วิสัยทัศน์

แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคเอดส์ เพศศึกษา ยาเสพติดและสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนและชุมชน


พันธกิจ

• พัฒนาแกนนำเยาวชน
• สร้างความตระหนักในกิจกรรมจิตอาสา
• เสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์


วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

 • พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนทั้งในและนอกระบบ
 • ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา พิษภัยจากยาเสพติด และเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับแกนนำเยาวชนทั้งในและนอกระบบ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนแกนนำเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเนื่องให้กับเยาวชนทั้งในและนอกระบบ
 • พัฒนาเทคนิคและกระบวนการพัฒนาเยาวชน


ผู้บริหารองค์กร

 • อาจารย์วิชะมัด งามจิตร โรงเรียนพระทองคำ ที่ปรึกษากลุ่ม
 • อาจารย์ไชยวัฒน์ งามจิตร โรงเรียนโคราชวิทยา ที่ปรึกษากลุ่ม
 • น.ส.วาสนา พรมเสนา ประธานกลุ่มคนปัจจุบัน
 • น.ส.วรารัตน์ มีเงิน รองประธานกลุ่ม
 • น.ส.ธัญลักษณ์ วิจิตรจริยา กรรมการ/เหรัญญิก
 • นายอภิชัย แก้วมะลัง กรรมการ
 • นายบุญลือ มีเงิน กรรมการ
 • น.ส.รมย์ภิยา เทียนสันเทียะ กรรมการ
 • นายอรรถพล รอดสันเทียะ กรรมการและเลขานุการ
 • นายอรรถพล สีสมดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • และสมาชิกกลุ่มอีกประมาณ 30 คน


รูปแบบการบริหารจัดการ

มี ประธานกลุ่มเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจากกลุ่มและได้รับความเห็นชอบจากที่ ปรึกษากลุ่ม ให้ดำเนินงานในการตัดสินใจคิดและดำเนินกิจกรรม โดยมีที่ปรึกษากลุ่มให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้สมาชิกทุกๆ คนในกลุ่มมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม คิดร่วมกัน ทำร่วมกัน และรับผิดชอบร่วมกัน

­

เงื่อนไขความสำเร็จขององค์กร

 • กลุ่ม ตะขบป่าใช้กระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในกลุ่มเพื่อทำหน้าที่สร้างตัว คูณและแกนนำหลักเพื่อขยายความรู้สู่เพื่อนเยาวชนด้วยกัน โดยเริ่มจากการค้นหาเยาวชนแกนนำจากชุมชนและในสถาบัน การศึกษา แล้วชักชวนเข้าค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ และสร้างความตระหนักในการอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวม จากนั้นก็ชวนเยาวชนกลุ่มเดิมเข้าอบรมค่ายความรู้ต่างๆที่จำเป็นและเป็น ประโยชน์ต่อเยาวชนสังคม อาทิ เอดส์และเพศ สิทธิของเด็กและเยาวชน ความแตกต่างหลากหลายทางเพศ ประชาธิปไตย ยาเสพติด ฯลฯทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนไปถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ต่างๆให้เพื่อนเยาวชน ต่อไป ต่อมาก็จะให้เยาวชนเข้าค่ายทักษะการเป็นวิทยากร สามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และกระบวนการต่างๆได้อย่างเป็นลำดับและมี ความมั่นใจ จากนั้นจึงเริ่มให้เยาวชนในกลุ่มฯ ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้กับเพื่อนเยาวชนเอง
 • การดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ที่สำคัญต่อเพื่อนเยาวชน จะผ่านการวางแผนร่วมกันระหว่างเยาวชนกับที่ปรึกษากลุ่ม
 • สมาชิกกลุ่มตะขบป่ามีความสามัคคี ดำเนินกิจกรรมอยู่บนฐานของ “ความรัก” อย่างไม่มีเงื่อนไขที่มนุษย์พึงมีระหว่างกัน
 • สมาชิกกลุ่มตะขบป่า ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและอุดมการณ์ของการเป็นผู้ให้
 • เยาวชนกลุ่มตะขบป่าได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก พ่อ แม่ผู้ปกครองที่เห็นด้วยกับการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของกลุ่มตะขบป่า
 • มี ที่ปรึกษากลุ่ม ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มตะขบป่า ร่วมต่อสู้ฝันฝ่าปัญหาอุปสรรคร่วมกับเยาวชนอย่างเป็นกันเอง และยังให้ความรัก เอาใจใส่เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน
 • พื้นที่ดำเนินกิจกรรมเป็นพื้นที่อาศัยของเยาวชนกลุ่มตะขบป่า ทำให้เยาวชนมีความคุ้นเคยกับคนในพื้นที่ ง่ายต่อการดำเนินกิจกรรม
 • กิจกรรม ที่กลุ่มตะขบป่ากำลังดำเนินอยู่ เป็นการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคม ทำให้ผลสะท้อนจากการทำสิ่งดีๆ นั้นย้อนกลับมายังผู้ดำเนินกิจกรรมเองซึ่งทำให้กลุ่มตะขบป่า เห็นคุณค่าในตัวเอง มีความภาคภูมิใจในตนเองและเพื่อนในกลุ่ม และต้องการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นนี้ต่อไป
 • การอบรมทักษะการแสดง ละครที่แกนนำกลุ่มนำมาถ่ายทอดให้สมาชิกใหม่ ถือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่น่าสนใจ และสร้างสีสันในการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 • การจัดกิจกรรมการเผยแพร่ ให้ความรู้ต่อชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ จะไม่เน้นการบรรยายหรือจัดนิทรรศการเพียงอย่างเดียว แต่จะจัดกิจกรรมให้ความรู้ควบคู่ไปกับงานรื่นเริง สนุกสนานเป็นกันเอง โดยมีชาวบ้าน และโรงเรียนมีส่วนร่วม เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาร่วมงาน


องค์ความรู้จากการดำเนินงาน

 • องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
 • องค์ความรู้ในการเผยแพร่ความรู้
 • องค์ความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา ยาเสพติด
 • องค์ความรู้ในการทำงานร่วมกับเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ

โครงการขององค์กร
 • โครงการ วาเลนไทน์แห่งความเข้าใจ เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเอดส์และเพศศึกษาที่ถูกต้องให้กับ เยาวชนทั้งในและนอกระบบ ในจังหวัดนครราชสีมา และสามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปปรับใช้กับตนเองเพื่อให้มีความปลอดภัย
 • โครงการสร้างเสริมสุขภาพทางเพศเพื่อป้องกันเอดส์
  เป็น โครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพทางเพศ ความเข้าใจในบทบาททางเพศและเรื่องเพศวิถี เพื่อให้แกนนำเยาวชนสามารถไปจัดกิจกรรมกับเพื่อนๆ ในสถาบันของตนเองได้
ติดต่อองค์กร
กลุ่มตะขบป่า
ที่อยู่: 250 ถนนมิตรภาพ ซอย 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 0-4435-1021,08-9717-2215,08-1445-2191
โทรสาร: 0-4435-1021