กลุ่มระบัดใบ
จัดตั้ง: 8 ก.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

­

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มระบัดใบ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2541 เริ่มดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าเขาใหญ่ จ.สระบุรีและพัฒนากระบวนการละครสำหรับเด็กประถม นำเทคนิคการเล่านิทานมาเสริมการเรียนการสอนระดับประถมต้นและเด็กเล็กใน โรงเรียนวัดบ้านใหม่และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ หลังจากจบโครงการที่สระบุรี กลุ่มระบัดใบได้ขยายฐานการทำงานไปที่จังหวัดระนอง เนื่องจากต้องการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดระนองให้ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น รวมทั้งงานพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยดำเนินงานในลักษณะหนุนช่วยและเป็นกำลังให้กลุ่มเยาวชน โรงเรียน กลุ่มหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนในจังหวัดระนอง

­

วิสัยทัศน์

สร้างชุมชนที่เหมาะสมสำหรับเด็ก โดยเด็กมีส่วนร่วมและผู้ใหญ่มีส่วนเสริม

­

พันธกิจ

สร้าง“เวที”หรือหมายถึง“ กิจกรรม”ที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ใส่ใจการเรียนรู้ในรูปแบบ ต่างๆทั้งด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคมและอื่นๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นนักเรียนรู้ที่มีคุณธรรมความรู้ความสามารถ รู้จักปรับตัวเป็นนักเชื่อมโยงสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกที่ดีงาม มีสติและทักษะชีวิตเพื่อเตรียมตัวเผชิญหน้ากับสังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง สร้างสรรค์ต่อไป

­

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

 • ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่เหมาะสำหรับเด็ก
 • ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งเกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและชุมชน
 • พัฒนา โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาชุมชน กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนเพื่อเผยแพร่ สาธิตหรือฝึกอบรมแก่เด็กและเยาวชนและผู้สนใจงานพัฒนาต่างๆ
 • สร้างภาคีความร่วมมือในด้านงานพัฒนาเด็ก ได้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานรัฐและเอกชน

­

ผู้บริหารองค์กร

กลุ่ม ระบัดใบ จัดตั้งองค์กรในลักษณะคณะบุคคลดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาสังคม

คณะกรรมการกลุ่มระบัดใบ

 • นายสุพจน์ องค์วรรณดี ประธานกลุ่ม (ผู้ประสานงานกลุ่ม)
 • นางสาววัฒนาวดี พุ่มไชย เลขานุการ (ผู้จัดการกลุ่ม)
 • นางฐปนีย์ ขำสุวรรณ เหรัญญิก
 • นายศราวุฒิ ไพศาลพัฒนกุล กรรมการ
 • นางสาว นุชสรา อินตัน กรรมการ

ที่ปรึกษากลุ่มระบัดใบ

 • นางสาวศศิพร แม้นนทรัตน์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง
 • นางจุรีรัตน์ หลีกภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนอง
 • นางแสงเดือน ลิ่วพฤกษพันธ์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง
 • นายสุพัฒน์ พุ่มไชย ข้าราชการครู (เกษียณ) ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและศาสนา

­

รูปแบบการบริหารจัดการ

กลุ่มระบัดใบ มี สมาชิกในการทำงานจำนวน 5 คน ทำให้ทุกคนต้องแบ่งหน้าที่และช่วยกันทำงานทุกอย่างภายในองค์กร โดยเนื้อหาและประเด็นที่กลุ่มระบัดใบเลือกทำงานจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งองค์กร คือ ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมสร้างสรรค์ซึ่งเกิดประโยชน์ในการ พัฒนาตนเองและชุมชน โครงการด้านสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาชุมชน กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนเพื่อเผยแพร่สาธิตหรือฝึกอบรมแก่เด็ก เยาวชนและผู้สนใจงานพัฒนาต่างๆ และสร้างภาคีความร่วมมือในด้านงานพัฒนาเด็ก ได้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานรัฐและเอกชนในจังหวัดระนอง

การเลือกเนื้อหาในการทำงานของกลุ่มระบัดใบ นั้นตระหนักว่าหากเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมได้รับการสนับสนุนอย่างถูก ต้องเหมาะสม เด็กและเยาวชนก็จะสามารถเป็นพลังในการพัฒนาชุมชนและสังคมได้ โดยกลุ่มระบัดใบยังได้เน้นยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ประกอบกับกลุ่มระบัดใบมีประสบการณ์และทรัพยากรด้านงานพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงได้ดำเนินงานในลักษณะภาคีความร่วมมือร่วมกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัด

­

เงื่อนไขความสำเร็จขององค์กร

 • เกิดจากการจัดเวทีการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่ง เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทำกิจกรรมร่วมกัน ให้เด็กเรียนรู้จากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้เรียนรู้จากเด็ก รวมทั้งให้สังคมได้เรียนรู้จากกลุ่มระบัดใบและกลุ่มระบัดใบร่วมเรียนรู้จาก สังคมไปพร้อมกัน
 • เกิดจากการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมคิดร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองด้วยการเสริมสร้างพลังทาง ปัญญาให้กับเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมกับ ชุมชนตนเองในอนาคต
 • เกิดจากทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมส่งเสริมทั้งครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ผลักดันให้การดำเนินงานต่างๆประสบผลสำเร็จ

­

องค์ความรู้จากการดำเนินงาน

ด้วย ระยะเวลาตั้งแต่เด็กถึงวัยรุ่นเป็นช่วงวัยสำคัญแห่งการเรียนรู้ ค้นหา กว่าที่จะรู้ว่าตัวเองชอบอะไร มีความถนัดอะไรต้องใช้เวลาและเมื่อผ่านประสบการณ์มากขึ้น คำตอบก็จะค่อยๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น กลุ่มระบัดใบจึงมีบทบาทสำคัญในการจัดเวทีแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ร่วมกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เรียนรู้จากเด็กและสังคมร่วมเรียนรู้จากการทำงานของกลุ่ม เพื่อให้ประสบการณ์เหล่านี้เป็นประโยชน์ในการค้นหาคำตอบในชีวิตจริง รวมทั้งภารกิจสำคัญคือการสร้างแนวทางในการเสริมพลังทางปัญญาให้กับเยาวชนผู้ ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของชุมชนในอนาคต เพื่อให้เด็กเยาวชนรวมทั้งสังคมรอบตัว ขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายสำคัญคือ “โลกแห่งสันติสุข”

โครงการขององค์กร
 • โครงการสโมสรเด็กสร้างสรรค์ ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน จ.ระนอง โดยกลุ่มระบัดใบได้จัดให้พื้นที่สำนักงานของกลุ่มเป็นพื้นที่เปิดให้เด็กและ เยาวชนได้เข้ามาใช้ทำกิจกรรมต่างๆที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือในห้องสมุด ทำงานผีมืองานประดิษฐ์ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ บริการสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นหาข้อมูล พิมพ์รายงาน การให้คำปรึกษาด้านการทำโครงการและกิจกรรมแก่กลุ่มเด็กเยาวชนเป็นต้น
 • โครงการอาสาสร้างสรรค์ชุมชนที่เหมาะสมสำหรับเด็ก จากการทำงานของกลุ่มระบัดใบที่มุ่งเน้นให้กลุ่มเยาวชนสามารถดำเนินกิจกรรม อาสาสมัครช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดชุมชนที่เหมาะสมสำหรับเด็ก เช่น เด็กๆได้ร่วมมือปรับปรุงสนามเด็กเล่น พัฒนาจุดชมวิวของชุมชน การจัดการขยะในโรงเรียนและช่วยกันปลูกต้นไม้ชายหาดเพื่อป้องกันภัย ซึ่งการทำงานที่ผ่านมาพบว่ากิจกรรมที่เด็กและเยาวชนได้ดำเนินงานนั้นจะไม่ ค่อยได้รับการตอบรับและช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในชุมชน กลุ่มระบัดใบ จึงเห็นว่าการสร้างแนวคิดการทำชุมชนที่เหมาะสมสำหรับเด็กจึงเป็นสิ่งที่เร่ง ด่วนและสำคัญเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนสำคัญในการผลักดันสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
รวมมือร่วมใจ/ขยายผล

กลุ่มระบัดใบกำลัง ดำเนินงาน 2 โครงการซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องที่อยู่ระหว่างการสำรวจพัฒนาโครงการและ ทดลองออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับใช้เผยแพร่ คือ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันสื่อและโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก โดยกลุ่มระบัดใบได้ระดมทุนภายในองค์กรและในจังหวัดสำหรับกิจกรรมซึ่งไม่ต้อง ใช้งบประมาณสูง เนื่องจากยังอยู่ในระยะพัฒนากระบวนการ อย่างไรก็ตามผู้สนใจสามารถสนับสนุนข้อมูลหรือทรัพยากรไปยังกลุ่มระบัดใบได้ โดยเฉพาะสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งใช้ในโครงการ พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและสโมสรเด็กสร้างสรรค์ต่อไป

ติดต่อองค์กร
กลุ่มระบัดใบ
ที่อยู่: 32/15 ถ.กำลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง ระนอง 85000
โทรศัพท์: 081-686-9471