มูลนิธิเด็ก
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร


ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิเด็กตระหนักว่า การดูแลคุ้มครองและให้การศึกษาแก่เด็กป็นภาระหน้าที่ที่ทุกคนควรรับผิดชอบ ร่วมกัน และต้องลงมือกันวันนี้ ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาเกี่ยวกับเด็กขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน ขาดสารอาหาร ไม่มีที่อยู่อาศัยขาดความรักความอบอุ่น ลอดจนไม่ได้รับการศึกษาก่อให้เด็กบางคนใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายกลายเป็นเด็ก เร่ร่อน... เกิดปัญหาเด็กยากจนถูกส่งไปขายแรงงานตามโรงงาน หรือถูกล่อลวงไปค้าประเวณี
ปลายปี ๒๕๒๑ โครงการของมูลนิธิเด็กจึงเริ่มก่อตั้งขึ้น เพื่อทำงานด้านการศึกษา การขาดสารอาหารของเด็ก สิทธิเด็กและศิลปวัฒนธรรมเพื่อเด็กยากไร้ในสังคมไทย

ทุก โครงการของมูลนิธิเด็ก จึงอยู่บนหลักการที่ว่า "เด็กต้องมีร่างกาย อารมณ์ จิตใจที่สมบูรณ์ก่อนที่จะก้าวไปสู่ การพัฒนาทางด้านสติปัญญา และสังคม ทุกกิจกรรมเกิดขึ้นเพื่อป้องกันปัญหา และสร้างทางเลือกเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างสรรค์สังคม สำหรับเด็กเพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาได้เต็มที่


พันธกิจ

 1. ช่วยหลือเด็กด้านปัจจัยพื้นฐาน การดำเนินชีวิตและสวัสดิการต่าง ๆ ให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ
 2. ค้นหาทางเลือกทางการศึกษาที่เหมาะสม ให้เด็กใช้สิทธิ เสรีภาพในการรับฟังความคิดเห็น
 3. ค้นหางานศิลปะ ดนตรี นิทานที่ส่งเสริมจินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กในสังคม
 4. ช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน เช่น ถูกทารุณ ทอดทิ้ง ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย และเป็นโสเภณีเด็กให้มีโอกาสดีสำหรับชีวิตในอนาคต
 5. ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวให้เป็นรากฐานที่ดีแก่ชีวิตเด็ก
 6. กระตุ้นเตือนสาธารณชนให้ตระหนักในเรื่อง "การพิทักษ์สิทธิ" ของเด็ก และ "ปัญหา" เด็กไทย


วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

 • สนับสนุนสิทธิของเด็กตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก องค์การ สหประชาชาติ
 • ช่วยเหลือเด็กที่ทุกข์ยากและถูกทอดทิ้งให้มีโอกาสพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่ายกายและจิตใจ โดยยึดหลักการให้ความช่วยเหลือตามสิทธิที่เด็กควรจะได้รับ ไม่ใช่จากความสมเพช เวทนา
 • จัดหารูปแบบการศึกษาและดูแลเด็กให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา สังคม
 • เป็นสื่อประสานความเข้าใจอันดีระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
 • ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือกับผู้ที่มีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการศึกษา
 • ส่งเสริมศิลปะวิทยาการวัฒนธรรม และการสังคมสงเคราะห์ร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์


รูปแบบการบริหารจัดการ
มูลนิธิ เด็กมีระบบการบริหารจัดการที่มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน โดยแต่ละโครงการย่อยจะมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่และมีส่วน ร่วมคิดในโครงการของตนเองอย่างชัดเจน และมีอิสระทำให้มีความคล่องตัวในการทำงาน โดยสำนักงานกรรมการมูลนิธิเด็กจะมีส่วนช่วยในการประสานงานระหว่าง


ผู้บริหารองค์กร

ศ.นพ.เสม พริ่งพวงแก้ว

กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส

ศ.นพ.ประเวศ วะสี

ประธานกรรมการ

คุณหญิงอัมพร มีศุข

รองประธานกรรมการ

ศ.นพ.อารี วัลยะเสวี

กรรมการเหรัญญิก

นายโสภณ สุภาพงษ์

ประธานกรรมการบริหาร

นายพิภพ ธงไชย

กรรมการเลขานุการ

นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์

กรรมการที่ปรึกษาทางกฎหมาย

ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

กรรมการ

นพ.สันต์ สิงหภักดี

กรรมการ

รศ.ดร.ประกอบ คุปรัตน์

กรรมการ


เงื่อนไขความสำเร็จ

 • ระบบการบริหารงาน
  ด้วยยุทธศาสตร์การดำเนินงานของมูลนิธิเด็กที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้การดูแลคุ้มครองและให้การศึกษาแก่เด็กที่ประสบปัญหาต่างๆ ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมทั้งสุขภาพกาย และจิตใจ มูลนิธิจึงได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็นด้านต่างๆ 7 ด้านคือ สถาบันการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม สถาบันสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก โครงการยุวโพธิชน สถาบันการ์ตูนไทย โครงการช่วยเหลือเด็กไร้รัฐ โครงการกรณีพิเศษ เช่น งานช่วยเด็กและครอบครัวผู้ประสบภัยสึนามิ และสำนักงานกรรมการมูลนิธิเด็ก ซึ่งเป็นสำนักงานกลางรับเรื่องและให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ การดำเนินงานในแต่ละด้านจะมีเป้าหมายแตกต่างกัน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน และไม่ซ้ำซ้อน ประกอบกับพื้นที่การดำเนินงานที่ไม่มาก เพียง 8 จังหวัดเท่านั้น ทำให้มูลนิธิสามารถดูแลและให้ความช่วยได้อย่างทั่วถึง กอปรกับมูลนิธิเด็กมีคณะกรรมมูลนิธิที่เป็นนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายด้าน ทั้งด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุข และกฎหมายที่ช่วยวางกรอบการทำงานของมูลนิธิได้ชัดเจนและตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • ลักษณะเนื้องาน
  ด้วยลักษณะของการทำงานที่มุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้แก่เด็ก ทำให้มูลนิธิฯ ต้องประสบปัญหาหลายหลายรูปแบบ ซึ่งถือเป็นบทเรียนใหม่ที่สร้างความท้าทายให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการช่วยเหลือแม้เพียงคนเดียวให้หลุดพ้นจากปัญหาและกลับไปมีชีวิตที่ดีได้อย่างปกติ ถือเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีกำลังใจที่จะทำงานต่อไป

­

องค์ความรู้จากการดำเนินงาน
มูลนิธิเด็กทำงานบนพื้นฐานสภาพปัญหาของสังคมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัว โดยใช้หลักแห่งการให้ความช่วยเหลือเยี่ยวยาทางด้านร่างกายและจิตใจในเบื้องต้น และให้โอกาสทางด้านการศึกษาเพื่อนำพาไปสู่การพัฒนาตนเอง พร้อมกับรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกับคนในสังคมได้รับทราบ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคม ทำให้สามารถคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและครอบครัวได้ จนนำไปสู้การพัฒนาที่ขึ้นของสังคมไทย

­

รางวัลความสำเร็จ

 • โครงการบ้านทานตะวัน และโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ได้รับรางวัลซีเรส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (Queen Sirikit Ceres Medel) ประเภทองค์กร จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (FAO) เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2535
 • ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประธานกรรมการมูลนิธิเด็ก ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2535 ด้านการพัฒนาสังคมสาธารณสุข ของคณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2535
 • คุณหญิงอัมพร มีศุข รองประธานกรรมการมูลนิธิเด็ก ได้รับรางวัลซีเรส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (Queen Sirikit Ceres Medel) ประเภทบุคคล จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชา ชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (FAO) เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2536
 • ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการมูลนิธิเด็ก ในนามสถาบันวิจัยโภชนการ ได้รับรางวัลซีเรส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (Queen Sirikit Ceres Medel) ประเภทองค์กร
 • นางรัชนี ธงไชย ครูใหญ่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2535 ด้านการพัฒนาสังคมสาขาการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ของคณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2535
 • สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก หนังสือ “ของเล่นเดินทาง” ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดหนังสือเนื่องในสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี 2533 ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน “ติดปีก” สมุดบันทึกนิทานประจำปี 2538 ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะส่งเสริมกิจกรรมเด็กและวิถีชีวิตการพัฒนาประชาธิปไตย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2538 “ฉันคือปูลม” นิทานภาพสำหรับเด็ก ได้รับการซื้อลิขสิทธิ์เพื่อไปตีพิมพ์เผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่น

โครงการขององค์กร
 • โครงการบ้านทานตะวัน
  ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากจนประสบปัญหาเรื่องความไม่พร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ขวบ โดยเด็กจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการดูแลเด็กให้มีพัฒนาการตามวัยทั้งด้านสุขภาพกายและใจ โดยให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารและการเสริมสร้าง พัฒนาการต่างๆ และมีพี่เลี้ยงดูแลใกล้ชิดเด็กตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงกรณีที่ครอบครัวมีปัญหาเรื่องการดูแลเด็ก โครงการจะมีการแนะนำวิธีการดูแลเด็กให้กับครอบครัวเพื่อให้มีความพร้อมเมื่อรับเด็กกลับไปดูแลต่อไป
 • โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
  ดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กจากครอบครัวยากจนและครอบครัวแตกแยก ที่มีอายุระหว่าง 3-6 ขวบ โดยจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้มีพัฒนาการและส่งเสริมศักยภาพความพร้อมให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจ และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดี
 • โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
  ดูแลเด็กอายุระหว่าง 6-18 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กกำพร้าและยากจน ขาดคนเลี้ยงดูเอาใจใส่ มีการจัดการเรียนการสอนและวิถีการดำเนินชีวิตในชุมชนที่สอดคล้องและเอื้อต่อการเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำ เน้นการให้ความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจแก่เด็กๆ เตรียมความพร้อมให้เด็กได้ออกไปมีชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ โดยเน้นการเรียนด้านวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมด้านวิชาชีพ เพื่อให้เด็กมีความสามารถในการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้
รวมมือร่วมใจ/ขยายผล

จากความสำเร็จของการ เป็นต้นแบบโรงเรียนทางเลือก ทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา มูลนิธิจึงมีแผนที่จะขยายระดับการศึกษาของโรงเรียนหมู่บ้านเด็กให้ครอบคลุม ระดับมัธยมศึกษา เพื่อรอบรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบปกติได้ และให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนเองต่อไปในระดับมัธยม

ติดต่อองค์กร
มูลนิธิเด็ก
ที่อยู่: เลขที่ 95/24 หมู่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน นครปฐม 73220
โทรศัพท์: 0-2814-1418-7
โทรสาร: 0-2814-0369