มูลนิธิโฮพ เวิลด์วายด์ (ประเทศไทย)
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร

ประวัติความเป็นมา

โฮพเวิลด์วายด์ (HOPE worldwide ) เป็นองค์กรอิสระที่มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามชื่อขององค์กรคือ Helping Other People Everywhere (HOPE) ดำเนินงานด้านสาธารณกุศลและสังคมสงเคราะห์ เริ่มจากโครงการ “พี่รักน้อง” พ.ศ. 2535 โดยมีอาสาสมัครเข้าไปดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กกำพร้า จากสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี และจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ มูลนิธิ เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ HOPE worldwide ซึ่งมีโครงการและสาขามากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และได้ให้ความช่วยเหลือเด็กมากกว่า 1,000,000 คนในแต่ละปี โดยงานของมูลนิธิฯ คือการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวสตรี ที่ด้อยโอกาสในสังคมเป็นสำคัญวิสัยทัศน์

ให้ความช่วยเหลือเยาวสตรี เด็กพิการและทุพพลภาพ ให้สามารถนำความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้รับ ออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ดียิ่ง ขึ้น ซึ่งจะส่งผลอันดีต่อครอบครัว สังคมและประเทศต่อไปพันธกิจ

•ให้บริการสอนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แก่เยาวสตรี เด็กพิการ และทุพพลภาพ
•จัดหางานหรือฝึกงานให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการในมูลนิธิฯ

­

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
ช่วย เหลือประชาชนทุกหนแห่ง ตามชื่อขององค์กรคือ Helping Other People Everywhere (HOPE) ในด้านสาธารณกุศล ความต้องการของสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งในเรื่องของสุขภาพอนามัยตลอดจนการศึกษา โดยไม่มีส่วนหรือการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


ผู้บริหารองค์กร

 • นายจักรชัย สุวรรณกูฏ ประธานกรรมการ
 • นายกฤษดา จ่างพิพัฒน์นวกิจ รองประธานกรรมการ
 • นายวันชัย ไพจิตโรจนา กรรมการ
 • นางสาวสุนิสา อนันตกิจโอฬาร กรรมการและเหรัญญิก


รูปแบบการบริหารจัดการ

ใน แต่ละปีเครือข่ายโฮพ เวิลด์วายด์ทั่วโลกจะมีการจัดประชุม เพื่อรับฟังปัญหา วิธีการดำเนินงานและความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศ พร้อมให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นและให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของประเทศใน เครือข่ายตามความสามารถของตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถนำเอาปัญหาและวิธีการแก้ไขของประเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศของตนเองได้ใน อนาคต

โครงการขององค์กร

ผลงาน/โครงการที่น่าสนใจ

 • โครงการศูนย์อบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์บ้านเกร็ดตระการ
 • โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์บ้านนนทภูมิ
 • โครงการป้องกันการล่อลวงและรู้เท่าทันภัยเทคโนโลยี


เงื่อนไขความสำเร็จขององค์กร

 • การ ได้รับความร่วมมืออย่างจริงใจของอาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในคริสตจักรและ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้ามาช่วยจัดกิจกรรมสันทนาการ ทำให้กิจกรรมมีความสนุกสนาน น่าตื่นเต้น เด็กๆ เกิดความสนใจในสิ่งที่มูลนิธิฯ มอบให้ โดยเฉพาะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถรวบรวมอาสาสมัครเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ ทางธรรมชาติเช่น สึนามิในทะเลฝั่งอันดามัน หรือ โคลนถล่มที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น
 • กา รมีคริสตจักรอยู่ทั่วประเทศทำให้ทราบปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขได้อย่างตรงจุด สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง


องค์ความรู้จากการดำเนินงาน

การ ให้ความรู้และเปิดโอกาสทางการศึกษาทำให้ทุกคนในสังคม แม้แต่ผู้พิการ เด็กกำพร้า หรือเด็กยากจน สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเอง พัฒนาและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ได้ ทั้งนี้เพราะเมื่อคนเหล่านี้สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและลบปมด้อยในอดีตของตนได้เป็นอย่างดี


รางวัลความสำเร็จ

 • รางวัล “ผู้สนับสนุนงานกรมประชาสงเคราะห์ดีเด่น” มอบโดยนายเด่น โต๊ะมีนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  พ.ศ. 2536
 • รางวัล “ผู้สนับสนุนงานกรมประชาสงเคราะห์ดีเด่น” มอบโดยนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2538
 • รางวัล “ผู้สนับสนุนงานกรมประชาสงเคราะห์ดีเด่น” มอบโดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2542
 • รางวัล “ผู้สนับสนุนงานกรมประชาสงเคราะห์ดีเด่น” มอบโดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545
รวมมือร่วมใจ/ขยายผล
 • บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
 • บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิ
 • ให้ความร่วมมือในการรับผู้เข้าอบรมคอมพิวเตอร์เข้าฝึกงานในองค์กรและเอื้อเฟื้อสถานที่ดูงานภายในองค์กร
ติดต่อองค์กร
มูลนิธิโฮพ เวิลด์วายด์ (ประเทศไทย)
ที่อยู่: อาคาร 3 ชั้น เลขที่ 31/16-19 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2246-8682
โทรสาร: 0-2246-8682