%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
สุทิน ศิรินคร
7 ปีที่แล้ว
ทีมนักถักทอชุมชน อบต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่เป้าหมายนำร่องที่เข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2 โซนภาคใต้ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง ด้วยการริเริ่มบทบาทหน้าที่การเชื่อมร้อยและถักทอพลังเด็กและเยาวชนในทุกหมู่บ้านของตำบล นับว่าเป็นก้าวแรกและก้าวย่างที่สำคัญที่จะนำไปสู่ตำบลหรือองค์กรแห่งการเรียนรู้