%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
สุทิน ศิรินคร
7 ปีที่แล้ว
การขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ นับว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี