%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
สุทิน ศิรินคร
6 ปีที่แล้ว
บทบาทของมูลนิธิฯ เป็นตัวกระตุ้นให้พื้นที่เป้าหมายเกิดความสำเร็จ บางครั้งจำเป็นต้องลุกขึ้นมาเป็นวิทยากรอาสา หรือผู้อำนวยการเรียนรู้ เพื่อถอดบทเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้และการต่อยอดกระบวนการคิดของเยาวชนแกนนำทั้ง 4 โครงงานนี้ เพื่อช่วยกระตุ้นร่วมกับพี่เลี้ยงในพื้นที่ (มือใหม่) ให้เกิดการเรียนรู้และทำความเข้าใจสามารถยกระดับการทำโครงงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น