%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1
บุญยรัตน์ ลมงาม
6 ปีที่แล้ว
สรุปโครงการได้ดีมากค่ะ เห็นเส้นทางในการพัฒนาโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาทั้ง 48 โรงเรียนชัดเจน และได้ผลสู่โรงเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่ชัดเจน ขอบคุณมากค่ะ