ครู delivery เพื่อศิษย์ตัวน้อย
RATTANAPORN“..เพราะเราเรียนครู เราจึงทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นครู แรกเริ่มคิดกันแต่เพียงการไปสอนวิชาสามัญต่างๆให้เด็ก แต่เมื่อลงไปสัมผัสเรื่องจริงของโรงเรียนพังเภา ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา  ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เผชิญหน้ากับปัญหามากมายอาทิ ครูไม่พอ เด็กน้อยมากเพราะผู้ปกครองย้ายให้ไปเรียนโรงเรียนใหญ่ๆ ในอำเภอ เด็กถูกปล่อยให้เรียนกับครูตู้  (รายการโทรทัศน์ทางไกล) ตามลำพังความผูกพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เราต้องปรับความคิดในการทำงาน "ครู" กันอย่างมากมาย..” ตัวแทนกลุ่มครูdelivery คนหนึ่งได้กล่าวไว้ และเล่าว่าปี 2556 นับตั้งแต่เราเข้าร่วมงานกับสงขลาฟอรั่ม โครงการนี้ได้กลายเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของคณะศึกษาศาสตร์  โดยมหาวิทยาลัยบรรจุให้เป็นหลักสูตรกิจกรรมนอกห้องเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับคะแนนกิจกรรม 100 ชั่วโมง นับเป็นการบุกเบิกของพวกเราครูรุ่นพี่ปี 4 ไปสู่น้องปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยที่ช่วยกัน “ส่งต่อ” งานครูdeliveryให้มีจิตวิญญาณครูเพื่อศิษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยการเรืยนรู้จากเรื่องจริง สถานการณ์จริงในโรงเรียนจริงๆ


“เราเข้ามาทำงานเป็นครู delivery ชุดที่สองในปี 2557 เผชิญกับการปรับตัว และปัญหาในโรงเรียนมากมาย แต่เราถือว่าเป็นเรื่องท้าทายกับชีวิตนักเรียนครูปีหนึ่งมากเลย และทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองกันอย่างมากต้องร่วมทุกข์ร่วมสุข และร่วมกับวางแผนตั้งรับปัญหาต่างๆไว้หลายทาง เพื่อจะได้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์” (อนันต์ ชูช่วย แกนนาเยาวชนโครงการครูDelivery)


“ลูกศิษย์ ในโรงเรียนพังเภา เป็นเด็กชั้นประถมศึกษา มีปัญหาในชีวิตครอบครัวมากมาย ทั้งในเรื่องฐานะทางการเงิน และไม่มีเวลาใกล้ชิดกัน การเรียนการสอนของพวกเราจึงต้องคิดมาก คิดมากๆทั้งเรื่องอ่านออกเขียนได้ และเรื่องของชีวิต รวมทั้งโรงเรียนที่จะถูกยุบและเด็กๆต้องไปเรียนไกลบ้าน แป้งขอยืนยันว่าเด็กๆเขามีสิทธิ์ที่จะได้เรียนอยู่ในบ้านเกิดของพวกเขา เพราะเมืองทำให้หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตขาดหายไปสิ่งที่ต้องคิดไม่เรื่องที่จะทำให้เด็กไปเรียนในเมือง แต่สิ่งที่ต้องคิดคือจะทำอย่างไรให้เด็กและโรงเรียนในชนบทอยู่รอดและเราจะ ใช้ความไม่พร้อมสร้างทักษะชีวิตที่เข้มแข็งให้พวกเขาได้อย่างไร”

(นางสาวกุสะมา เขาคง (แป้ง) นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิน สงขลา เล่าประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการเป็นครู ในโครงการครู Delivery )


ผลสำเร็จเล็กๆที่พวกเราสัมผัสและรู้สึกได้คือชุมชนมองเห็นคุณค่าภูมิปัญญาที่ชุมชนมีอยู่ และมั่นใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมสร้างการเรียนรู้ให้กับลูกหลาน มองเห็นเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีที่โรงเรียนและชุมชนทำงานร่วมกัน ในส่วนของนักเรียนโรงเรียนบ้านพังเภามีผลการสอบโอเน็ต ติดอันดับต้นๆของตาบล นักเรียนมีความสุขเพราะได้เรียนกับครูจริงๆรวมถึงกล้าคิด กล้าแสดงออก สภาพแวดล้อมในห้องเรียนและภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ครูในโรงเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอน ผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านนโยบายทางการศึกษาในท้องถิ่นรับรู้ถึงกระบวนการ และผลการดำเนินงานของโครงการ เพื่อนๆนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้พื้นที่โครงการนีเป็นพื้นที่แสวงหาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพครูเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีจิตสำนึกหรือจิตวิญญาณความเป็นครู มีความภาคภูมิใจและเกิดแรงบันดาลใจในการนำความรู้ทางวิชาชีพครูไปพัฒนาสังคมต่อไป