เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการทำงานพัฒนาเยาวชน...ทีมนักถักทอชุมชน อบต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
สุทิน ศิรินคร

ทีมนักถักทอชุมชน อบต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช   


อบต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ได้ส่งบุคลากรท้องถิ่นเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2 โซนภาคใต้ ได้แก่ 1) นายวสันต์  จิตแฉล้ม (สัน) ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน  2) นายพรพิชัย  สกุลหนู (พร) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และ 3) นางมลรักษ์  สุทธิรักษ์ (มล) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ภายหลังจากเข้าร่วมหลักสูตรฯ สู่เวทีการเรียนรู้ หลักสูตรนักถักทอชุมชน ครั้งที่ 6 แต่ละท่านได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของตนเองอย่างไรบ้าง

­

สียงสะท้อนได้เรียนรู้อะไรจากการเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน


                                                                     นายวสัน  จิตแฉล้ม (สัน)  นักพัฒนาชุมชน อบต.สระแก้ว
 "ผมคิดว่าการเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน ทำให้ผม เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน เกิดการคิดวิเคราะห์วางแผนการทำงานแต่ละขั้นตอนละเอียดขึ้น การทำงานเน้นคุณภาพมากขึ้น แม้ว่าการทำงานจะมีปัญหาอุปสรรค หากเราแก้ไขปัญหาได้มันก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ในมุมมองของผมคิดว่าการทำงานให้สำเร็จ  เราต้องมองที่เป้าหมายและวิธีการไปให้ถึงเป้าหมาย ม่ต้องสนใจในปัญหาอุปสรรคมากนัก"
                        

นายพรพิชัย  ตระกูลหนู (พร)  นักวิชาการศึกษา อบต.สระแก้ว

"ผมได้นำความรู้ เกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย นั่นคือ ร่วมคิด-ร่วมตัดสินใจ-ร่วมลงมือทำ-ร่วมรับผลประโยชน๋์-ร่วมเรียนรู้มาปรับใช้ในการทำงานต่าง ๆ  สามารถคิดวิเคราะห์  เชื่อมโยงมองปัญหาอย่างรอบด้านลึกซึ้ง  นอกจากนี้ยังได้ฝึกทักษะด้านการพูดสื่อสารและกระบวนการวางแผน

­

นางมลรักษ์  สุทธิรักษ์ (มล) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ดิฉันเริ่มเข้าใจความหมายประโยคที่ว่า "เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน" เมื่อมาเข้าร่วมหลักสูตรฯ นี้ จึงเ้ริ่มต้นจากการเปลี่ยนตนเองก่อน ทำให้มีความสุขในการทำงานแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น  ม่ีแนวคิดการทำงานเป็นระบบแบบแผนยิ่งขึ้น เข้าใจการทำงานด้านพัฒนาเยาวชน ได้ฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ ชุมชนและกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มและอยากทำกิจกรรมพัฒนาร่วมกับแกนนำเยาวชน