เวทีความคิดจาก: โครงการเติมฝัน ปันรัก ถักทอชุมชน
สุทิน ศิรินคร

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รู้จักตนเองและชุมชน

2) เพื่อสรรหาและคัดเลือกแกนนำเยาวชนตำบลสระแก้ว ในการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาเยาวชน

­

ผลการดำเนินโครงการเติมฝัน ปันรัก ถักทอชุมชน  

1)  บรรลุตามเป้าหมายของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  

     -  ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้ามาร่วมเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง

     -  ฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักตนเอง สามารถวางเป้าหมายชีวิตของตนเอง  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยให้ดียิ่งขึ้น และรู้จักชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ผ่านการเรียนรู้ทักษะการทำแผนที่ชุมชน  

     -  เยาวชนสามารถคิดวิเคราะห์และใช้ศักยภาพ  ความถนัด ความสนใจและทุนที่มีอยู่ของชุมชนของตนเองมาคิดทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์กับรุ่นน้องๆ ได้ 

     -  เกิดแกนนำเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน 27 คน  

     -  ทีมนักถักทอชุมชน อบต.สระแก้ว  ได้เรียนรู้เครื่องมือและทักษะการออกแบบในการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชนตามหลักสูตรนักถักทอชุมชนจากสถาบัน เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) และสถาบันพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) 

­