เวทีความคิดจาก: การเปิดตัวโครงการ ฯ และพิธีไหว้ครูภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้าน
สุกัญญา แสงมาศ

กิจกรรมที่ 1 การเปิดตัวโครงการ ฯและพิธีไหว้ครูภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านวัตถุประสงค์

1.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้ทราบถึงตัวโครงการและวิธีการดำเนินโครงการและขอความร่วมมือของคนในชุมชนให้สนับสนุนการดำเนินโครงการ                          

2.เพื่อทำความเคารพครูบาอาจารย์ที่จะสอนเป็นศิริมงคลแก่เยาวชน

กลุ่มเป้าหมาย

1.คนภายในชุมชนจำนวน 40 คน

2.เยาวชนเข้าร่วม 15 คน

วิธีการดำเนินกิจกรรม

1.ประชุมเยาวชนเพื่อเตรียมการนำเสนอเปิดตัวโครงการ

2.ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้แล้วมาเข้าร่วมงาน

3.นำเสนอเปิดตัวโครงการ

4.ทำพิธีไหว้ครูภูมิปัญญา

ปัญหาและอุปสรรค

1.ชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมน้อยและมีความกดดันจากชุมชน

วิธีการแก้ไขปัญหา

1.ควรทำโครงการในช่วงอื่นที่ไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตและควรสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีให้มากขึ้น

ผลการดำเนินกิจกรรม

  • 1.ชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมได้รับทราบถึงตัวโครงการฯ
  • 2.ชาวบ้านให้ความร่วมมือความสนใจ และสนับสนุนในการทำโครงการฯ
  • 3.เยาวชนได้สร้างสัมพันธไมตรีที่ดีสร้างความคุ้นเคยต่อชาวบ้านมากขึ้น
  • 4.เยาวชนมีแรงผลักดันในการทำงานมากขึ้น