เวทีความคิดจาก: ​กิจกรรมการสืบค้นประวัติครูภูมิปัญญาและความรู้ดนตรีพื้นบ้าน
สุกัญญา แสงมาศ

กิจกรรมที่ 2 การสืบค้นประวัติครูภูมิปัญญาและความรู้ดนตรีพื้นบ้าน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เยาวชนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของครูภูมิปัญญา                        

2.เพื่อให้เยาวชนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของดนตรีพื้นบ้านภายในชุมชนบ้านรงระ

กลุ่มเป้าหมาย

ครูภูมิปัญญาจำนวน10 คน

วิธีการดำเนินการ

1.ประชุมทีม                                                                                                

2.เตรียมแบบสัมภาษณ์                                                                                 

3.เตรียมบุคคลที่ทำการสัมภาษณ์                                                                 

4.ลงพื้นที่บ้านของครูภูมิปัญญาแต่ละท่านเพื่อไปสัมภาษณ์

ปัญหาและอุปสรรค

1.การสื่อสารระหว่างเยาวชนกับครูภูมิปัญญาไม่ตรงกัน

วิธีการแก้ไขปัญหา

1.ทวนคำถามให้ครูภูมิปัญญาฟังอีกครั้งและยกตัวอย่างประกอบ

ผลของการดำเนินกิจกรรม

1.เยาวชนได้ทราบถึงประวัติชีวิตของครูภูมิปัญญา                                            

2.เยาวชนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของดนตรีพื้นบ้านภายในชุมชน