เวทีความคิดจาก: กิจกรรมที่ 2 ประชุมทีมเก็บข้อมูลเรื่องบริบทชุมชน
อารีรัตน์ โพธิสาร
  • ณ บ้านพีเลี้ยงโครงการ

วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

เวลา 18.30 – 20.00 น.

วัตถุประสงค์

  • -เพื่อเตรียมการในการลงเก็บข้อมูล

ผู้เข้าร่วมประชุม

  • -กลุ่มกอนกวยท่รวยอิก
  • -พี่เลี้ยงโครงการ

­

ผลที่ได้รับ

  • -ข้อมูลบริบทชุมชน                                                                                          ปัญหา/อุปสรรค์
  • -ทีมมาไม่ตรงเวลา