เวทีความคิดจาก: กิจกรรมที่ 6 เรียนรู้วิธีการเล่นท่รวยอิกจากผู้รู้ในชุมชนและถ่ายวีดีโอ
อารีรัตน์ โพธิสาร

ณ โรงเรียนบ้านซำ

วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557

เวลา 09.30 – 11.30 น.

วัตถุประสงค์

 • -เพื่อทราบวิธีการเล่นท่รวยอิกในสมัยก่อนอย่างถูกต้อง
 • -เพื่อถ่ายทอดการละเล่นผ่านวีดีโอ

ผู้เข้าร่วมประชุม

 • -กลุ่มกอนกวยท่รวยอิก
 • -พี่เลี้ยงโครงการ
 • -ผู้รู้ในชุมชน
 • -เด็กๆในชุมชน

ผลที่ได้รับ

 • -ได้ทราบวิธีการเล่นท่รวยอิกของแต่ล่ะช่วงอายุว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
 • -ได้ข้อมูลเป็นวีดีโอ
 • -ผู้รู้และเด็กๆในชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี
 • -ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ปัญหา/อุปสรรค์

 • -มียานพาหนะในการรับส่งไม่เพียงพอ