เวทีความคิดจาก: ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการและแจกแบบทดสอบก่อนเรียนให้กับกลุ่มเป้าหมาย
อภิชญา เทาศิริ

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการและแจกแบบทดสอบก่อนเรียนให้กับกลุ่มเป้าหมาย

วันที่

30 ตุลาคม 2557

สถานที่

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในโครงการ

2. เพื่อวัดทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของกลุ่มเป้าหมาย

3. เพื่อวัดความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษของกลุ่มเป้าหมาย

ทำร่วมกับใคร

สมาชิกในกลุ่มและกลุ่มเป้าหมาย (33 คน)

ผลที่ได้รับ

1. กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในโครงการ

2. ทราบทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของกลุ่มเป้าหมาย

3. ทราบความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษของกลุ่มเป้าหมาย