เวทีความคิดจาก: กิจกรรมที่ 4 ศึกษาข้อมูล (สมุนไพรหมาน้อย)
ปนัดดา ศรีบุญเรือง

ความเป็นมา

สอบถามผู้รู้ เกี่ยวกับพืชสมุนไพรหมาน้อย 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเรียนรู้คุณค่าพืชสมุนไพรหมาน้อย

2.เพื่อใช้พืชสมุนไพรหมาน้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน

3.เพื่อให้เกิดกลุ่มเยาวชนในการฟื้นฟูภูมิปัญญาสมุนไพรหมาน้อยในชุมชน

ทุกคนให้ความร่วมมือดีมาก งานออกมาราบรื่น