"การตั้งคำถาม" ถอดบทเรียน "ครู" เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีพลัง
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

ปฏิรูปการศึกษา....ด้วยกระบวนการจัดการความรู้
"การตั้งคำถาม" ถอดบทเรียน "ครู" เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีพลัง
=================================

  

บรรดาครูใหญ่...ตัวจริงเสียงจริงแห่งวงการศึกษา/การเรียนรู้ มารวมตัวกันวันนี้ ด้วยต้องการแลกเปลี่ยน หัวใจของการถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้อย่างมีพลัง

และทุ่มเทฝึกฝน "คนรุ่นใหม่" ของภาคีองค์กรต่างๆ ให้เข้าใจ วิธีการ "ขุดลึก" "แซะทุกมิติ" ดึงคุณค่าของความเป็นครู... ผ่านการตั้งคำถาม การฟัง การสังเกต เพื่อถอดบทเรียนสำรวจสืบค้นเข้าไปในตัวตนของครู

­

เจาะให้ถึง...

1) หัวใจแห่งการศรัทธา ในวิชาชีพครู ความรัก มีไมตรีเมตตาต่อศิษย์ ความอดทนไม่ย้อท้อต่อปัญหาของการสอน เป้าหมายชีวิตที่มีต่อการสอน ฐานคิด ความเชื่อที่ต้องทำก่อนตายในฐานะครู

2) จุดเปลี่ยนและการก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆ นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ตนออกแบบขึ้น วิธีคิด ฐานความเชื่อที่ออกแบบ และหากจะย้อนกลับไปทำใหม่ให้ดียิ่งขึ้นจะทำอะไร

3) ผลที่เกิดขึ้นจากการสอน การเปลี่ยนแปลงของเด็ก การเปลี่ยนแปลงภายในตัวตนของครูที่ทำให้พัฒนางาน และ การเรียนรู้ภายในตัวตนของครู

เรียนรู้ห้วงจังหวะของการตั้งคำถาม วงรอบของการเกิดการเรียนรู้ จากการถาม ตีความ สอบทาน สะท้อนคิด กระตุกการเรียนรู้จากจิตวิญญาณภายใน

­

­

วันนี้ผมได้เรียนรู้จิตวิญญาณของ "ครูเอกชัย" ที่มีหัวใจศรัทธาในการส่งเสริมวิชาชีพเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย ให้รู้รักและภูมิใจในศักดิ์ศรีของเกษตรกร ใช้การเรียนการสอนวิชาพืชศาสตร์ สอนผู้เรียนผ่านการให้คนรุ่นใหม่ได้ทำจริง ปลูกจริง เห็นผลผลิตจริง ใช้ความเมตตาที่มีต่อศิษย์เปลี่ยนเด็กเกเรได้ โดยให้อิสรภาพ ให้เวลา ให้ความศรัทธาต่อศิษย์

­

"ครูพรรณรีย์" ที่เสียงเรียก "ครู" ของลูกศิษย์ ได้เรียกศรัทธาความเป็นครูในหัวใจขึ้นมา และปลุกวิญญาณของการรักศิษย์เหมือนลูกให้ตื่นขึ้น ให้ความจริงใจกับเด็ก แล้วเด็กถึงจะรักเรียน และเด็กก็จะเข้าหาครูเอง จากนั้นครูถึงค่อยสร้างการเรียนรู้ เรื่องราวของครูพรรณรีย์. สอนเราว่า ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่จะสอนเด็กเท่านั้น แต่เด็กก็สอนผู้ใหญ่ได้เช่นกัน

­

วันนี้เป็นวันแห่งความรัก ด้วยคุณภาพแห่งความรัก และความศรัทธาในจิตวิญญาณความเป็นครู คุณภาพแห่งสติและปัญญาแห่งการตื่นรู้ ตลอดจนทวยเทพแห่งครุ พระคุณครู ทำให้ผมได้เรียนรู้อย่างมากมายมหาศาล ในท้องทะเลแห่งศาสตร์ของการเรียนรู้ เพื่อพัฒนามนุษย์ให้เต็มศักยภาพ

ขอบูชาครูในวันแห่งความรัก ในปี 2559 นี้