เสียงจาก “ลูกศิษย์” ถึง “ครูในดวงใจ” เนื่องในวันครูปี 2559
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล

เสียงจาก “ลูกศิษย์” ถึง “ครูในดวงใจ” เนื่องในวันครูปี 2559


“ครูซันเป็นผู้ให้และเสียสละ ครูจะเสียสละเวลาส่วนตัวมาดูแลนักเรียน แล้วก็ไม่ได้สอนแค่ในห้องเรียนแต่สอนทักษะชีวิตด้วย"
ด.ช.คมกริช อุดชุมพิสัย ม.3/2 


“...ครูพยายามเข้าใจนักเรียนทุกคน ครูซันเป็นมากกว่าครู เป็นเพื่อนก็ได้เป็นที่ปรึกษาก็ได้ เป็นหมอก็ได้ เวลาไม่สบายครูจะเป็นห่วงมาก จะหายาให้กินตลอดเลยค่ะ"
ด.ญ.รัตนาวดี ชูนามชัย ม.3/1

-- ความในใจของลูกศิษย์ถึงครูธีรภาพ แซ่เซีย (ครูซัน)โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร--