[OurDarkestNight] ความก้าวหน้าในการพัฒนาเดือนกันยายน
ปัญญ์ ปีติเจริญธรรม

Graphic

1.เพิ่มเอฟเฟ็ค Motion Blur เมื่อทำการเปลี่ยนมุมกล้อง

2.ปรับปรุงการแสดงสีให้สดใสขึ้นด้วย Color Grading

3.ปรับปรุงเอฟเฟ็คฝน

4.เพิ่มเอฟเฟ็คให้กับหน้า Main Menu ของเกม

­

Soundtrack

1.เพิ่มดนตรีประกอบในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมเช่น ฉากไล่ล่า ฉากต่อสู้

2.ปรับปรุงซาวด์ประกอบ UI Button และการบังคับ

­

Gameplay และ UI

1.สามารถใช้เมาส์ปัดหน้าจอเพื่อเลื่อนมุมกล้องได้

2.การวิ่งของตัวละครจำเป็นต้องใช้ค่า Stamina ที่มีจำกัด และฟื้นฟูเมื่อไม่ได้วิ่ง

3.เพิ่ม UI แสดงค่า Stat หรือสถานะของตัวละคร

4.เพิ่ม UI อธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (Log Report)

5.เพิ่ม UI แสดงการบังคับที่สำคัญ (Key Guide)

6.ปรับปรุงหน้า Credit 

7.ปรับปรุงหน้า Pause Menu

8.ปรับปรุงกล่องคำพูดตัวละคร

­

­