ผลงานที่พัฒนาเพิ่ม
ณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์

- พัฒนาเนื้อหาจากเดิมเป็นออนไลน์บางบท เปลี่ยนเป็นออฟไลน์ทั้งหมดแล้ว โดยใช้เสียงจากการอัดเสียงของคนแทนการใช้เสียงของนาริสา

- แก้ไขกราฟิกในบทที่ 1 พยัญชนะ ตาม feedback ที่ได้จากการนำไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้ใช้งาน