เวทีความคิดจาก: ค่ายสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลเมืองลีง เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
นาถชิดา อินทร์สอาด

ค่ายสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลเมืองลีง 

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม อบต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์


วัตถุประสงค์

  • เพื่อสานความสัมพันธ์ สร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มพูนทักษะชิวิตของเยาวชนตาบลเมืองลีง
  • เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่สมัครใจเข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย 21 วันต่อเนื่อง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • เยาวชนนอกระบบการศึกษาตำบลเมืองลีง จังหวัดสุรินทร์ มีความเป็นกัลยาณมิตร ปรับตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
  • ได้ตัวแทนเยาวชนนอกระบบการศึกษาเข้าร่วมค่าย 21 วันต่อเนื่อง ตำบลละ 5 คน