เวทีความคิดจาก: ค่ายสร้างแรงบันดาลใจและการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการวิจัยเยาวชน ทต.กันตวจระมวล
นาถชิดา อินทร์สอาด

เป้าหมาย

1.เพื่อให้พี่เลี้ยงวิจัยสามารถจัดกระบวนการอบรมเยาวชนในพื้นที่ได้ โดยเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้

2.เยาวชนสามารถทำโครงการได้

3.จัดทำฐานข้อมูลเยาวชน ในแอพลิเคชั่น