เวทีความคิดจาก: เวทีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยของ อบต.สลักได
นาถชิดา อินทร์สอาด

เวทีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยของ อบต.สลักได

ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุม อบต.สลักได


โครงการหลัก

โครงการกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โจทย์วิจัย

กลไกในการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ควรเป็นอย่างไร และการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนในเขตพื้นที่ ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ควรเป็นอย่างไร

โครงการย่อย

1.โครงการกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ ระบบจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านตระแบก โดยโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม

2.โครงการวิจัยผลิตอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน โดยโรงเรียนบ้านตระแบก

3.โครงการฝึกทักษะอาชีพซ่อมรถจักรยานยนต์ เด็กนอกระบบและในระบบ หมู่ที่ 1,3,11,13"

ผู้เข้าร่วมในเวที

1.โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม

2.โรงเรียนบ้านตระแบก

3.เยาวชนหมู่ที่ 1,3,11,13

วิทยากร

  1. อาจารย์บุญเสริฐ เสียงสนั่น พี่เลี้ยงวิจัยในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ / มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน
  2. อาจารย์วิเชียร สอนจันทร์ พี่เลี้ยงวิจัยในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ / มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน

ภาคีความร่วมมือ

1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

3) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
นาถชิดา อินทร์สอาด - 10 เดือนที่แล้ว
นาถชิดา อินทร์สอาด - 10 เดือนที่แล้ว
นาถชิดา อินทร์สอาด - 9 เดือนที่แล้ว
นาถชิดา อินทร์สอาด - 9 เดือนที่แล้ว
นาถชิดา อินทร์สอาด - 7 เดือนที่แล้ว