เวทีความคิดจาก: อบรมจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยกิจกรรม/ โครงงาน PBL /PLC
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล

อบรมจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยกิจกรรม/ โครงงาน PBL /PLC

ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมวิชชิ่งทรี รีสอร์ท จ.ขอนแก่น