เวทีความคิดจาก: อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเยาวชนเมืองลำพูน หลักสูตรการเรียนรู้ “ทักษะกระบวนกรเบื้องต้น : การออกแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม”
พรรณมาลี พานทวีป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พี่เลี้ยงเยาวชนได้เรียนรู้ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์อย่างใส่ใจความรู้สึกเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น

2. เพื่อฝึกปฏิบัติด้วยตนเองในการเสริมสร้างบทบาทหน้าที่ และทักษะการออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง

3. เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความต้องการของตนเองและผู้อื่น และดารงอยู่ร่วมกันอย่างแบ่งปัน เกื้อกูล

กระทู้ที่คุณอาจสนใจ