เวทีความคิดจาก: Workshop เยาวชน ครั้งที่ 1
พรรณมาลี พานทวีป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อชี้แจงความเป็นมาและทําความเข้าใจของโครงการเยาวชน

2. เพื่อทบทวนการดําเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละพื้นที่และการพัฒนาโครงการของเยาวชน(การตั้งโจทย์บนฐานข้อมูลโดยการทบทวนสถานการณ์วิเคราะห์ชุมชน)

3. เพื่อการพัฒนาโครงการพี่เลี้ยงท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเยาวชนและสร้างความเข้าใจต่อบทบาทการเป็นพี่เลี้ยง (โค้ช) Fa, Do & Don’t นักจัดกระบวนการเรียนรู้, เครื่องมือที่ใช้มีอะไรบ้าง)

กระทู้ที่คุณอาจสนใจ