เวทีความคิดจาก: งานสืบฮีตสานฮอย ฮ้อยกำกึ๊ดคนฮักหละปูน (ครั้งที่2) และงานพลังเยาวชนคนหละปูน
รุ่งนภา จินดาโสม

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

สื่อสารให้คนลำพูน เเละภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำพูน ได้รับรู้ถึงศักยภาพของเยาวชนแอคทีฟซิติเซ่นเช่นจังหวัดลำพูน (Lamphun Active citizen) จากการดำเนินโครงการ "ปลุกสำนึก สร้างพลัง เสริมศักยภาพเยาวชนเมืองลำพูน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เยาวชนแอคทีฟซิติเซ่นจังหวัดลำพูน ได้นำเสนอคุณค่า และการเรียนรู้จากการเข้าร่วมโครการเยาวชน ให้คนลำพูน และภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำพูนไเ้รับรู้ และนำไปสู่ความร่วมมือเเละสนับสนุน และเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานเบาวชนลำพูนในอนาคต

2.เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม และเป็นระบบของเยาวชนแอคทีฟซิติเซ่นจังหวัดลำพูนจาก 15 พื้นที่ ที่ผ่านการวางแผน จัดงาน และสรุปบทเรียนในการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน

­

กระทู้ที่คุณอาจสนใจ