เวทีความคิดจาก: อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเยาวชนจังหวัดสตูล (โมดุลที่ 2)
พรรณมาลี พานทวีป

เป้าหมาย

  • เพื่อพัฒนาพี่เลี้ยงเยาวชนให้มีความมั่นคงภายใน เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของเยาวชน และสามารถตั้งคำถามเพื่อช่วยเยาวชนก้าวข้ามปัญหาระหว่างทำโครงการได้

เนื้อหาการอบรม : 

  • TIME LINE ทบทวนการเรียนรู้จากการนำทักษะกระบวนกรไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้กับเยาวชนในโครงการ
  • การสร้างประติมากรรมมนุษย์ เพื่อทบทวนเหตุการณ์จากการลงมือทำกิจกรรมและออกแบบเป็นงานศิลปะของตนเอง
  • ปัจจัยสำคัญของการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
  • วิธีคิดกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
  • การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการประเมินกลุ่ม
  • การเรียนรู้การฟังด้วยใจ
  • การออกแบบกิจกรรมหลักและการถอดบทเรียน
  • การตั้งคำถาม
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
พรรณมาลี พานทวีป - 10 เดือนที่แล้ว
พรรณมาลี พานทวีป - 10 เดือนที่แล้ว
พรรณมาลี พานทวีป - 10 เดือนที่แล้ว
พรรณมาลี พานทวีป - 10 เดือนที่แล้ว
พรรณมาลี พานทวีป - 10 เดือนที่แล้ว