การเรียนรู้จาก"ประสบการณ์ตรง"ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของพี่เลี้ยงโครงการเยาวชน
พรรณมาลี พานทวีป

"ประสบการณ์ตรง" ที่เกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของพี่เลี้ยงโครงการเยาวชนมีความสำคัญในการออกแบบการเรียนรู้ที่จะช่วยเข้าไปคลี่คลายปัญหาในการดำเนินงานกับเยาวชนในพื้นที่ และเพื่อพัฒนาวิธีคิดและวิธีการทำงานของพี่เลี้ยงเยาวชนให้ดียิ่งขึ้น

หลังจากที่พี่เลี้ยงโครงการเยาวชนจังหวัดสตูล ได้เรียนรู้ทักษะการเป็นกระบวนกร (โคช) และได้นำเครื่องมือและวิธีการต่างๆ ไปใช้กับเยาวชนในโครงการของตนเองแล้ว จึงได้นำประสบการณ์และความรู้สึกที่ตนเองได้พบเจอมา "ทบทวน" และ "ใคร่ครวญหาสาเหตุ" ผ่านกิจกรรมการทำไทม์ไลน์ชีวิต โดยการบอกเล่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นกับตนเองในช่วงการดำเนินงานกับเยาวชนที่ผ่านมา และกิจกรรมการสร้างประติมากรรมมนุษย์โดยการสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์ และความรู้สึกของตนเองเป็นงานศิลปะ

ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าว ทำให้พี่เลี้ยงเยาวชนได้ "วิเคราะห์และถอดบทเรียน"จากประสบการณ์ที่พี่เลี้ยงเยาวชนแต่ละคนพบเจอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตได้ (จะดีกว่านี้...ถ้า)