​เปลี่ยน “พี่เลี้ยงเยาวชนในชุมชน" เป็น “นักจัดการเรียนรู้”
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

­

เมื่อแม่บ้าน แม่ค้า โต๊ะครู ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อบต. ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ นักวิจัย นักพัฒนา แกนนำเยาวชน 14 ชุมชน มาเรียนรู้เครื่องมือการสร้างการเรียนรู้

บรรดาทักษะต่างๆ ทั้งการฟัง จับประเด็น ตั้งคำถาม การออกแบบการเรียนรู้ และถอดบทเรียน จึงเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกับเยาวชนในชุมชนของตน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากนี้คนในชุมชนจะลุกขึ้นมาพัฒนาคนรุ่นใหม่ของชุมขนตนเอง ทำได้ทันที โดยไม่ต้องรอการศึกษาในห้องเรียน

เพราะชุมชน นอกห้องเรียน เต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้ ผู้รู้ ความรู้และภูมิปัญญามากมาย

ขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนกระบวนกร ที่มาช่วยกันครับ
.
โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล (Satun Active Citizen) ดำเนินการโดย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล
#satunactivecitizen

­