ENKP (อ๊องคาพิ้)
ชยมล ลิปูหนอง

พันธกิจของ ENKP คือ สร้างโอกาสและการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนในการเป็น ‘ผู้ประกอบการธุรกิจ’
คำย่อ ENKP มาจาก EN (Entrepreneur หรือ ผู้ประกอบการ) NKP (จังหวัดนครพนม) ย่อ N ลงหนึ่งพยัญชนะ จึงเป็น Nick Name และจะกลายเป็น Brand ของ โครงการอบรมพัฒนาครูและนักเรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษาจังหวัดนครพนม ในระยะถัดไป
ในการนี้โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ โดยชุมนุมนักวิทนาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC.SR ได้ร่วมนำผลิตภัณฑ์ความคิดจากนักวิทย์รุ่นเยาว์เข้าร่วมถึง 4 ประเภท ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ผลิตภัณฑ์ SiriSOM โดยหวังใจอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่เพียงธุรกิจแต่คือการพลิกคืนชีวิตสู่ชุมชน