เวทีความคิดจาก: การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล ในโครงการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดระยอง
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล

ในโครงการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดระยอง

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 – 2, 4 และ 8 มิถุนายน 2564

ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom

วิทยากรโดย สถาบันอาศรมศิลป์ และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ มีความเข้าใจกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ (CBC: Competency Based Curriculum) ที่มีความเชื่อมโยง ประกอบด้วย

  • ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (DOE: Desired Outcomes of Education)
  • การพัฒนาวิสัยทัศน์ (Vision) และแนวคิดหลักของโรงเรียน (SC: School Concept)
  • การกำหนดสมรรถนะของผู้เรียน (DOL: Desired Outcomes of Learners)
  • การปรับโครงสร้างสัดส่วนการจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การจัดตารางเวลาเรียน (LA: Learning Area) และแผนจัดการเรียนรู้ในระบบไตรยางค์การศึกษา (OLE)

2.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ มีความเข้าใจในการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ (CBC: Competency-Based Curriculum)

3.เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ และทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่มีความสามารถในการเป็นโค้ช ติดตามสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะสู่การจัดการเรียนรู้ได้ 

กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล - 11 เดือนที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล - 11 เดือนที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล - 11 เดือนที่แล้ว