เวทีความคิดจาก: เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 3 บทเรียน “ครูสามเส้า”
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล

การเสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 3 บทเรียน “ครูสามเส้า”

กรณีศึกษา เครือข่ายโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสตูล

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.30 น.

จัดโดย คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน