เวทีความคิดจาก: คลินิควิชาการ Active Learning
ญาณิน พรหมมลมาศ