เวทีความคิดจาก: การประชุมพิจารณาแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563
ญาณิน พรหมมลมาศ

ด้วย มูลนิธิสยามกัมมาจล และธนาคารไทยพำณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในภาคีการศึกษาไทยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทดลองปฏิบัติกำรปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่จังหวัด เพื่อหารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่มีคุณภาพในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดการประชุมพิจารณาแผนงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563 ในวันที่ 21 – 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงเรียนสำธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

­

­

- แผนงานขับเคลื่อนการทำงานของอนุกรรมการทั้ง 4 ฝ่ายของคณะขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ศรีสะเกษ 

กระทู้ที่คุณอาจสนใจ