เวทีความคิดจาก: การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาอย่างเป็นองค์รวม Active Learning ครั้งที่ 2
ญาณิน พรหมมลมาศ

ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2562 นี้ทีมวิทยากร และทีมงาน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับโรงเรียนนำร่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education) ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูได้เข้าใจกระบวนการการเรียนรู้แบบ active learning และได้เครื่องมือที่ผู้อำนวยการและครูจะสามารถนำมาช่วยกันวิพากษ์เพื่อพัฒนาแผนการสอนในห้องเรียน ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในห้องเรียน พร้อมทั้งสามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้และแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวม (Holistic Education) ร่วมกับ Mentor และคณะทำงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ