เวทีความคิดจาก: จากแนวคิดสู่ห้องเรียน การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลสมรรถนะ
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
Module 3: จากแนวคิดสู่ห้องเรียน การออกแบบแผนฯ (Lesson Plan)
และ การวัด/ประเมินผลฐานสมรรถนะ (Competency-Based Assessment)
สำหรับ ผู้อำนวยการ ครู โมดูลการศึกษาแบบองค์รวม จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
วิทยาการโดย สำนักการศึกษาแบบองค์รวม สถาบันอาศรมศิลป์และโรงเรียนรุ่งอรุณ
สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล และ กศส


วัตถุประสงค์การอบรม

1. ผู้เข้าอบรมได้ทำความเข้าใจ "ขั้นตอน ความสัมพันธ์ และแบบแผนในการแปลงข้อมูลจากสมรรถนะหลัก สู่สมรรถนะเฉพาะ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ และการออกแบบสถานการณ์กับกิจกรรมการเรียนในแต่ละสาระการเรียนรู้"

2. ผู้เข้าอบรมมีชุดความรู้ใหม่ และความเข้าใจแนวทางการออกแบบแผนการเรียนการสอน (Lesson Plan) รวมทั้งแผนการประเมินผลอิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Competency-Based

วิทยากร
1.รศ.ประภาภัทร เปิดและเติมเต็ม

2.อ.สืบศักดิ์ ห้องย่อย 1 บ้านซำโพธิ์/ เทศบาล 3/ เทศบาล 4/ เมืองคง
3.อ.วรนิษฐ์ ห้องย่อย 2 บ้านโนนเพ็ก /บ้านร่องสะอาด / บ้านดอนข่า / บ้านขุนหาญ
4.ครูชาลี ห้องย่อย 3 ตระกาศ /กุดเสลา / บ้านบัวหุ่ง / บ้านหนองแวง / บ้านโนนสำราญ /

เอกสารประกอบ : [pdf]CBC Coaching_Workshop_องค์รวม.pdf