เงือนไขโครงการเพื่อชุมชนที่ดี (community project) ต้องมีเงื่อนไข
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตรSCB Challenge กล้าใหม่ใฝ่รู้... สร้างสรรค์ชุมชน ปี 12

จำได้ว่าผมเริ่มเข้าไปช่วยงาน เล็กๆน้อยๆ ตั้งแต่ ค่ายกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปี 4 เห็นโอกาสมากมายของอุดมศึกษาที่นำ “วิชาการรับใช้ชุมชน” ไม่นิ่งดูดายต่อทุกข์ร้อนของชุมชน

 เห็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนนักศึกษา หยิบ “โจทย์ปัญหา” ของชุมชน มาลับสมองประลองปัญญา ฝึกให้นักศึกษาวิเคราะห์ชุมชน ใช้วิชาที่เรียน คิดแก้ปัญหาทุกข์ของคนในชุมชน


 เห็นนักศึกษาได้เดิน เข้า-ออกชุมชน ใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนจริง เป็น social lab เรียนรู้การทำงานแบบเคารพคนในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม เสริมพลังให้คนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ผสานกับความรู้ทฤษฎี มาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาจริง

จะทำอย่างนั้นได้ โครงการเพื่อชุมชนที่ดี (community project) ต้องมีเงื่อนไข คือ