Morning Dialogue มอนิ่ง ไดอะล็อค
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

ได้บทเรียนการ "ปฏิรูปการเรียนรู้" ในการพัฒนาเยาวชนในสถานศึกษา ด้วยการหนุนเสริมการเรียนรู้ของ "ครู" เรื่อง...


● การออกแบบการเรียนรู้ เพราะครูเป็น Designer การเรียนรู้


● เทคนิคการ coaching ด้วยการ "ตั้งคำถามกระตุ้นคิด" critical thinking 1 คำถาม ให้มีหลายคำตอบ และ "หนุนเด็กทำจนเกิดทักษะ"


● การใช้การจัดการความรู้ knowledge management หรือ PLC- professional learning community ให้เกิด "วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้" เพื่อช่วยผู้บริหาร สร้างการเรียนรู้ระหว่างครูรุ่นใหม่-รุ่นเก่า เป็นกลไกพัฒนา Whole school approach 


● การทำหลักสูตรการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำ "แผนการสอน" lesson plan ระหว่างครู


● การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน ด้วย embedded formative assessment ฝึกการสังเกต และประเมินการเรียนรู้ และหนุนเสริมผู้เรียนอย่างทันท่วงที เพื่อยกระดับ learning outcome ของเยาวชน


● การ coaching ครู ด้วยกลไกพี่เลี้ยง สังเกตการจัดการเรียนการสอนของครู การจัดการห้องเรียน กระตุ้นให้เด็กคิด เด็กพูด และเป็น mentor ให้คำแนะนำช่วยทำกระบวนการทางความคิดกับครู


● การสร้างเครือข่ายเรียนรู้ของครู "ข่ามกลุ่ม" "ข้ามโรงเรียน"

­